Standpunt energie en duurzaamheid

Duurzaam betekent voor de FNP dat de behoefte van vandaag niet ten koste mag gaan van de behoefte van de toekomstige generatie en dat landschap en bodem niet geschaad mogen worden. Het is van het grootste belang voor deze en de komende generaties dat wij als Fryslân zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen, geïmporteerd of uit eigen bodem. Minder energie verbruiken, meer energie zelf lokaal opwekken."Minder energie verbruiken, meer energie lokaal opwekken" (Wat vindt de FNP van energie en duurzaamheid)

Ruimte voor lokale gemeenschap, landschap, levensomgeving
Wij willen dat Fryslân een eigen langetermijnplan ontwikkelt voor duurzame energie dat recht doet aan de lokale situatie en gedragen wordt door de gemeenschap. Landschap en leefomgeving worden in dat beleid niet ondergeschikt gemaakt aan kortetermijngewin. Bovenal moet het plan uitgaan van het eigen energieverbruik. Fryslân kan daarbij vooroplopen bij het exploiteren van aardwarmte, blue energy, eb en vloed, verbeterde vormen van biogas, brandstofcellen en warmtekrachtkoppeling, maar ook met het treffen van efficiënte maatregelen voor het besparen van energie. In dat beleid is beslist geen plaats voor schaliegas, CO2-opslag of kernenergie. 

Energie: alternatieven voor windturbines 
Het provinciebestuur moet verstandig en zelfbewust omgaan met alternatieve energieopwekkingsmethoden en die inzetten voor de belangen van de Friezen en niet voor die van Den Haag. De FNP wil dat Fryslân voor haar energietransitie uitgaat van het eigen energieverbruik. Berekeningen hebben aangetoond dat Fryslân op termijn (2050) zelfvoorzienend kan worden op het gebied van energie. Daarvoor is het niet nodig dat er nog meer windturbines op het vasteland komen dan wat al is afgesproken. Daarom geen extra wind op het land boven de 530,5 MW die met Den Haag is afgesproken voor windenergie. Dat geldt voor alle vormen.
 
Kringloop bij andere grondstoffen
De FNP ziet het ‘Cradle to cradle’-principe als leidend voor de toekomst. Afgedankte materialen niet als afval behandelen maar gebruiken als grondstof voor iets nieuws. Dat begint voor de FNP bij het koopgedrag van consumenten. 
 
Gezond water en droge voeten
Op verschillende locaties langs de Friese Waddenkust voldoen de zeedijken niet meer aan de veiligheidseisen. Het lijkt erop dat een dun bevolkt gebied, een kleiner economisch belang en de hoge kosten hiermee te maken hebben. Er is aan Fryslân echter een toezegging gedaan dat niemand er hier qua veiligheid op achteruit zou gaan. Het opknappen van de zeedijken mag niet langer uitgesteld worden. 
 
Veenweide en maatschappelijke kosten 
De veenweide is een belangrijk onderdeel van de Fryske Mienskip, zowel economisch als voor de biodiversiteit. 
Het is al wel duidelijk dat diepteontwatering en andere intensivering van het weidebeheer mede oorzaak zijn van de teruggang van de weidevogelpopulatie. Daarom moet, misschien in eerste instantie vooral in het veenweidegebied, het grondwater naar een hoger peil teruggebracht worden. Gezien de verschillende grondsoorten in het veenweidegebied vraagt dat maatwerk.  
 
Actiepunten FNP voor energie en duurzaamheid

1. Meer inzet op energiebesparing, net als subsidie op woningisolatie.

2. 530,5 MW is en blijft het absolute maximum voor Fryslân als het gaat om het opgetelde vermogen aan windenergie.
 
3. De burger met asbestpanelen op het dak moet worden ondersteund om dat eraf te krijgen.

4. Zonnepanelen eerst op daken, parkeerterreinen overdekken en alle dergelijke mogelijkheden. Alleen op de grond als dit het landschap niet aantast. 
 
5. Ontwikkeling van andere vormen van duurzame energieopwekking zoals blue energy en aardwarmte stimuleren.

6. Pleiten voor het schrappen van verkeerd uitwerkende belastingvoordelen en energiesubsidies die ongelijke behandeling van investeerders tegenover de gewone burger veroorzaken.
 
7. Naar een Europees beleid voor stroom en andere energie die over de grenzen heen gaat.

8. De beloften aan Fryslân uit het Deltaprogramma nakomen: niemand zou er qua veiligheid op achteruitgaan; de zeedijken moeten zo snel mogelijk weer voldoen aan de eisen.

9. Omkering van de bewijslast voor schade door gas- en zoutwinning in de Mijnbouwwet en verplichte nulmeting vooraf voor de gebouwen. 
 
10. Meer tijdelijke bergingscapaciteit voor zoet water realiseren.

11. Geen gerommel met CO2-opslag, schaliegaswinning of radioactief afval in Friese grond. 

12. De FNP zal het plan van het waterschap om van de Greidhoek één groot peilvak te maken, afwijzen.
 
13. Eerst integraal het luchtruim opnieuw bekijken én maatschappelijk acceptabele en vliegtechnisch optimale vluchtroutes en  profielen maken, voordat mag worden besloten of Lelystad Airport open kan.

  ☞ Naar het verkiezingsprogramma 2019-2023 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer