Standpunt (lokale) Democratie

De FNP wil dat zeggenschap over de omgeving dicht bij de mensen leggen. Dit betekent meer autoriteit voor de provincie en voor gemeenten, maar ook voor dorpen en stadswijken. De FNP gaat uit van de kracht van gemeenschappen; als zij ruimte en (eigen) zeggenschap krijgen, dan wordt de eigen taal, cultuur en identiteit daarmee versterkt. De FNP voelt zich thuis in een solidair Europa."Meer zeggenschap, meer welzijn" (Wat vindt de FNP van (lokale) democratie)

De FNP gelooft dat de macht over de regering voor de mensen is. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur.

Meer zelfsturing voor Friesland en haar inwoners
Fryslân heeft een speciale positie in Nederland. Met meer dan tweeduizend jaar geschiedenis en een sterke identiteit: een eigen taal, cultuur en landschap. We zetten in op niets minder dan een eigen bestuurlijke huis. 
Maar de trend in Nederland is precies het tegenovergesteld. Groter, anoniemer en afstandelijker is het perspectief. De provincie Fryslân moet daarom, met een duidelijk democratisch gehalte, op langere termijn meer eigen gezag en verantwoordelijkheid krijgen. We willen het eigen bestuurlijke huis van de Fryslân verbouwen: versterken,  verbreden en verbeteren. In de komende vier jaar willen we hier een eerste stap in zetten. Dit zou een onomkeerbaar proces van decentralisatie moeten creëren, waarin onze eigen Friese overheid meer zichtbaar wordt en meer zeggenschap krijgt. Dit proces moet stapje voor stapje en op basis van discussie en duidelijke besluitvorming worden genomen.

Kerntaken van de Provinsje
De FNP wil een provincie die verantwoordelijkheid en middelen van de rijksoverheid overneemt en andere zaken aan de gemeenten overlaat. De kerntaken voor Fryslân zijn dan: verkeer en vervoer, water, de Friese taal en cultuur, natuurbeleid, plattelandsbeleid, openbaar vervoer, delfstoffenwinning, onderwijs, cultuur en media en de regie op ruimtelijk en economisch beleid (inclusief landbouw). We vinden dat Fryslân hier over moet praten met het Rijk om te bekijken hoe Fryslân deze taken kan overnemen.

Samenwerking met andere regeringen
We willen op meer terreinen samenwerken met overheden, in Nederland maar ook daarbuiten. De FNP roept op tot actieve samenwerking met Noord- en Oost-Friesland. De FNP wil ook dat Fryslân zich actief presenteert op plaatsen die voor ons politiek of economisch belangrijk zijn.

Een afzonderlijke plaats in de Eerste Kamer
De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. De FNP werkt constructief samen met andere provinciale partijen in de Onafhankelijke Senaatsgroep, de OSF, in de Eerste Kamer.  De FNP-statenfractie zal daarom stemmen op de FNP-kandidaat op de OSF-lijst. De FNP is van mening dat de Eerste Kamer de belangen van Friesland beter moet weergeven.

Actief in Europa
We hebben een open houding tegenover de wereld. We willen voorbij de grenzen van Friesland en Nederland kijken. Daarom zijn we actief voor een sterk, democratisch en federaal Europa. De internationale situatie vraagt hier nu meer dan ooit om. De FNP is van mening dat Europa te belangrijk is om aan Den Haag over te laten. Via onze eigen politieke partij, de Europese Vrije Alliantie (EFA)  in het Europees Parlement, brengen we zaken rechtstreeks in Brussel in, met name over die zaken die belangrijk zijn voor Fryslân en de EU.
 
Actiepunten FNP voor (lokale) democratie en meer zelfsturing

1. Behoud en versterking van de Friese bestuurlijke eenheid door meer en betere samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschap.
 
2. Een referendum houden over de vraag of en hoe Fryslân en de Friezen meer bevoegdheden en middelen moeten krijgen over/voor zaken die de inwoners direct raken. Het gaat hierbij over de spreiding en bereikbaarheid van ziekenhuiszorg, zorginstellingen en volkshuisvesting. 
 
3. De bevoegdheid over de Friese taal, cultuur en onderwijs met de bijbehorende middelen in zijn geheel naar de provincie.

4. De contacten en verbindingen met de andere Frieslanden en andere voor Fryslân belangrijke (minderheids)regio's in Europa aanhalen, nieuwe verbindingen leggen en deze benutten.

5. Een actief buitenlandbeleid van Fryslân gericht op cultuur, kennis en bevordering van export.
 
6. Via de EVA inzet voor een meer democratisch Europa: stemmen over de grenzen op Europese lijsten en Fryslân een kiesdistrict in Europa.

7. In 2022 een internationaal Beowulf-congres in Fryslân om de oude en nieuwe verbanden tussen de mensen rondom de Noordzee te herdenken, beleven en vernieuwen.


2022 FNP Fryslân - Disclaimer