Bram Bonnema


Woonplaats: Franeker

E-mail: bbonnemawetterskipfryslan.nl

Telefoon: 06 - 54262180

 

AB-lid, Commissie DSF (Diken, stêden en finânsjes) 

Onderwerpen:

Bestuurszaken, Financiën en Belastingen, Primaire waterkeringen / zeedijken,  stedelijk water, bestrijding muskusratten, Friese taal, energietransitie, duurzaamheid, innovatie, handhaving wetten en regels, Omgevingsvisie en Omgevingswet 
Yde Dijkstra


Woonplaats: Leeuwarden

E-mail: ydijkstrawetterskipfryslan.nl

Telefoon: 06 - 51983449

 

AB-lid, Commissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen) 

Onderwerpen:

Keur en Legger, Regionale en lokale oevers en kaden, gemalen, peilbeheer en boezem, watergangen, onderhoud, baggerkwesties, KRW / natuur, veenweide, emissie schadelijke stoffen, gebiedsprocessen bodemdaling gas- en zoutwinning, rioolwaterzuivering, vergunningverlening, zwemwaterkwaliteit, visserij aangelegenheden

 
2020 FNP Fryslân - Disclaimer