NIEUWS   02-07-2020


Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost

De FNP vindt dat de provincie Fryslân zich moet inzetten om de zogenaamde groenstations te stimuleren en weer op gang te helpen. Bij de groenstations wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaakt, dat de boeren op hun land kunnen gebruiken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dat past perfect binnen de kringloopgedachte, maar eerdere pilots mei de groenstations zijn helaas vastgelopen op de bestaande wet- en regelgeving.

"Schrap onnodige regels bij composteren" (Wopke Veenstra over groenstations)

De FNP heeft in de winter een werkbezoek gebracht aan het project ‘agrarische groenstations' van het agrarisch collectief ELAN in Zuidoost-Friesland. Tot 2017 deed ELAN een proef waarbij bladeren, snoei- en ander natuurlijk groenafval op het erf van boeren in de directe omgeving werd verwerkt tot compost (CMC of Bokashi).

 

Dat materiaal kan als meststof op het land worden gebruikt, om daarmee de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Een groot voordeel van de groenstations is de korte kringloop, waarbij lokale afvalstoffen gebruikt worden en er bijna geen vervoersbewegingen nodig zijn. Pilots met groenstations zijn er buiten Zuidoost-Friesland ook (geweest) in De Fryske Marren, Terschelling en Kollumerland.

 

De pilot in Zuidoost-Friesland is echter in 2017 beëindigd, omdat de agrarische bedrijven die aan de proef meededen als afvalverwerkers gekwalificeerd werden. Daarmee moesten zij aan dezelfde wetten en regels voldoen als grootschalige industriële afvalverwerkers.

 

Wopke Veenstra: ‘De FNP vindt het erg jammer dat de proef nu niet verder kan. Het hergebruik van schone afvalstromen als grondstof en het lokaal verwerken past mooi in de kringloopgedachte van landbouwminister Schouten. Het zou juist gestimuleerd moeten worden. Het project van de groenstations moet opnieuw worden opgestart en zou ook op andere plaatsen moeten worden toegepast.''

 

Er is een heel complex aan wetten waar de groenstations tegen aan lopen. De Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit waar in staat dat er maximaal 600 m3 biomassa aanwezig mag zijn op het erf. De Vrijstellingsregeling plantenresten bepaalt dat maaisel van maximaal een afstand van 5 kilometer mag komen. Ook de Meststoffenwet is niet kringloop-proof in die zin dat groenresten-stromen uit de omgeving als meststof meegeteld worden in de mestboekhouding. Verder moeten de groenstations natuurlijk rekening houden met de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en water. Die regeldruk, waarbij ook nog verschillende overheden (rijk, provincie, gemeente en waterschap) bevoegd gezag zijn, maakt het voor ondernemers moeilijk om mee te doen.

 

De FNP wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij bereid zijn om de groenstations weer op gang te helpen. Daarbij zou de provincie ook naar haar eigen regels moeten kijken en er bij het Rijk op aandringen om nationale wet - en regelgeving te veranderen die het nu onnodig moeilijk maakt om lokaal compost te maken uit schoon groenafval uit de directe omgeving.

 

 

Foto werkbezoek ELAN: Lenus van der BroekDownloads:
Schriftelijke vragen over groenstations
Antwoordbrief gs over groenstations


Tags: enerzjy en duorsumens, lanbou

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer