NIEUWS   08-06-2020


Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds

Open brief fracties FNP en Groninger Belang aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân en Groningen

"Zó herverdelen maakt de problemen nog groter" (Sybren Posthumus over nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds)

De Statenfracties van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Groninger Belang hebben met stijgende verbazing en ontzetting kennis genomen van het voornemen van het Rijk om het gemeentefonds te herverdelen. Een dolksteek in de rug van de Friese en Groninger gemeenten. Veelal plattelandsgemeenten, die het al moeilijk genoeg hebben met het aan elkaar knopen van de financiële eindjes.

 

Volgens de nieuwste plannen krijgen grote gemeenten met veel inwoners straks ruim 100 euro meer per inwoner. Geld dat weggehaald wordt bij gemeenten met minder inwoners. Zij krijgen straks tot bijna 60 euro per inwoner minder, blijkt uit het artikel Zó herverdelen maakt de problemen nog groter' (Binnenlands Bestuur). In dit artikel zet Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10 en burgemeester van de gemeente Opsterland, haar zorgen uiteen zet en spreekt van een dramatische uitgangspositie voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

 

Geachte colleges van Gedeputeerde Staten in Fryslân en Groningen, in onze mooie provincies hebben wij te maken met 30 gemeenten, waarvan 28 gemeenten beduidend minder dan 100.000 inwoners hebben. Alleen de gemeenten Leeuwarden en Groningen overstijgen de grens van 100.000 inwoners. Deze 28 kleinere gemeenten zijn vaak ook de gemeenten die, ingegeven door de decentralisatie van het sociaal domein en de stijgende zorgkosten -met name in de jeugdzorg-, al rode cijfers schrijven en hun financiële reserves moeten aanspreken om de gemeente draaiende te houden. Gemeenten waar bezuiniging op bezuiniging volgt en waar voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen noodgedwongen verdwijnen en worden ingeruild voor het kunnen voldoen van zorgrekeningen.

 

Deze voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds is niet uit te leggen aan onze Friese en Groninger gemeenten, niet aan de inwoners van onze mooie provincie en ook niet aan ons, als Statenfracties van FNP en Groninger Belang. Het herverdelen van het gemeentefonds zorgt ervoor dat de financiële kloof tussen grote en kleine gemeenten wordt vergroot. Ook zal deze herverdeling leiden tot een alsmaar afnemende leefbaarheid op het platteland, omdat plattelandsgemeenten deze voorzieningen niet in stand kunnen houden. Het gevaar dat dreigt is een totale verloedering van plattelandsprovincies Fryslân en Groningen.

 

FNP en Groninger Belang willen de colleges van Gedeputeerde Staten dan ook op het hart drukken hiertegen in verweer te komen. Meer dan 200 Nederlandse gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, gemeenten die rood staan. Juist deze maatregel maakt de problemen voor deze gemeenten nog groter.

 

Geachte colleges van Gedeputeerde Staten, dit kan in onze ogen niet waar zijn. FNP en Groninger Belang vragen u in verweer te komen en op te komen voor de Friese en Groninger gemeenten, veelal plattelandsgemeenten én hun inwoners. Ook buiten Leeuwarden en Groningen is er leven. Bouwt men een bestaan. Dat zijn óók Friezen, dat zijn óók Groningers. Zij verdienen een leefbare omgeving mét niet noodzakelijk wegbezuinigde voorzieningen.

 

Hoogachtend,

Sybren Posthumus, namens de FNP-Steatefraksje
Bram Schmaal, namens de Statenfractie van Groninger BelangTags: libje yn fryslan, polityk bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer