FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:
- it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
- it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
- kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
Sijbe Knol


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 3, Omjouwing - romte en wenjen | enerzjy

Programma 4, Milieu 

Programma 5, Mienskip - streekwurk en leefberens 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Sint Anne

E-post: s.knolfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 3094 4415  
Wopke Veenstra


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier 

Programma 3, Omjouwing - Wetter | Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou ynklusyf mynbousaken 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Boelensloane

E-Post: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29 
Sybren Posthumus


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje en Platfoarm Europa

 

Wenplak: Reduzum

E-post: s.posthumusfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 .
Rein van der Wal


Earste opfolger

 

Wenplak: Surhústerfean

E-post: r.vanderwalfryslan.frl

Tillefoan: 
2020 FNP Fryslân - Disclaimer