Corlienke de Jong


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

 

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejongfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

  
Sijbe Knol


Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 3, Omjouwing - romte en wenjen | enerzjy

Programma 4, Milieu 

Programma 5, Mienskip - streekwurk en leefberens 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Sint Anne

E-post: s.knolfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 3094 4415  
Sybren Posthumus


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje en Platfoarm Europa

 

Wenplak: Reduzum

E-post: s.posthumusfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 .
Wopke Veenstra


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier 

Programma 3, Omjouwing - Wetter | Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou ynklusyf mynbousaken 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Boelensloane

E-Post: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29 
Rein van der Wal


Earste opfolger

 

Wenplak: Surhústerfean

E-post: r.vanderwalfryslan.frl

Tillefoan: 
2020 FNP Fryslân - Disclaimer