FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 12 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

 • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
 • it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
 • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
Sijbe Knol


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

 • Programma 1, Bestjoer en Feiligens
 • Programma 3, Taal, Kultuer en Underwiis,
  ynklusyf Steatekommitee Frysk
 • Programma 11, Romte, Wenjen en Erfgoed  
 • Programma 14, Ynternasjonale Saken en Keninkryksrelaasjes
 • Lid stipefraksje OSF 

  

E-post: s.knolfryslan.frl

   
Wopke Veenstra


Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

 • Programma 7, Ferkear en Ferfier 
 • Programma 8, Wetter
 • Programma 9, Natuer, Lânbou en Mynbousaken
 • Programma 13, Streekwurk 
 • Lid stipefraksje OSF 

  

Tillefoan: 06-1337 3729 

E-Post: w.veenstrafryslan.frl 
Rein van der Wal


Steatelid

 

Portefúlje:

 • Programma 4, Sport, Sosjaal Belied en Soarch 
 • Programma 10, Miljeu en Duorsume Enerzjy
 • Programma 12, Omjouwingsfyzje 

  

E-post: r.vanderwalfryslan.frl

  
Gerben van der Mei


Steatelid

 

Portefúlje:

 • Programma 2, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme
 • Programma 5, Europa,
  ynklusyf Platfoarm Europa
 • Programma 6, Finânsjes,
  ynklusyf Auditkommisje

   

E-post: g.h.vandermeifryslan.frl

 

 
Thom Feddema


Earste opfolger / Kommisjelid

  

E-post: t.feddemafryslan.frl

 
Fraksjemeiwurkers


De FNP Steatefraksje wurdt stipe troch twa meiwurkers dy’t op de eigen fraksjekeamer fan de FNP yn it Provinsjehûs wurkje.

 

De fraksjemeiwurkers stypje de Steateleden sawol ynhâldlik as organisatoarysk. Hoewol’t de meiwurkers de fraksje yn de breedte advisearje, is der yn de praktyk dochs in ferdieling nei de ferskate beliedsterreinen dy’t yn de Steaten oan de oarder komme.
Yde Dijkstra


Beliedsmeiwurker

 

Beliedsterreinen:

 • Taal, Kultuer en Underwiis
 • Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme
 • Finânsjes, Europa
 • Sport, Sosjaal Belied en Soarch

  

E-post: y.dijkstrafryslan.frl

Tillefoan: 058 - 292 5803
Frank de Boer


Beliedsmeiwurker

 

Beliedsterreinen:

 • Omjouwingsfyzje, Miljeu en Duorsume Enerzjy
 • Romte, Wenjen
 • Ferkear en Ferfier
 • Wetter, Natuer, Lânbou en Mynbousaken

  

E-post: f.deboerfryslan.frl  

Tillefoan: 058 - 292 5803 
FNP Steatefraksje


Provinsjehûs 

Twibaksmerk 52

8911 KZ Ljouwert

 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

 

Tillefoan: 058-292 5803

E-post: fnpfryslan.frl
2022 FNP Fryslân - Disclaimer