De stim fan Fryslân yn de Earste Keamer


Gerben Gerbrandy:
‘De Haach kin Frysk lûd wol brûke’

 
Myn namme is Gerben Gerbrandy en ik ha my kandidaat steld om foar de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) in sit yn de Earste Keamer yn te nimmen. Dy stimmers dy’t op de FNP (of Provinsjaal Belang Fryslân) stimme, stimme dus yndirekt ek op my.Woandei 20 maart is it wer safier, wy meie allegearre stimme oer hoe’t ús provinsje Fryslân de kommende 4 jier bestjoerd wurde sil. Dit is in wichtich momint, dêr’t net allinne foar de provinsjale steaten stimd wurde kin, mar ek foar it Wetterskip Fryslân en yndirekt ek foar de Earste Keamer. Dat sit sa: de steateleden dy’t keazen wurde kieze de leden fan de Earste Keamer.

 

Koalysje ferliest mearderheid

De Earste Keamer kontrolearret de Twadde Keamer. Nijsgjirrich is as aansen de koalysje yn de Twadde Keamer har mearderheid yn de Earste Keamer ferliest. Yn dat gefal sille hja by de oare partijen del moatte foar stipe. As ús stim nedich is, dan sil ik ús punten as wikseljild nei foaren bringen.

Der binne 13 ûnôfhinkelike partijen dy’t gearwurkje yn de OSF. FNP’er Hindrik ten Hoeve hat 12 jier in sit yn de Earste Keamer hân foar de OSF. Der binne grutte kânzen foar ûnôfhinklike partijen. Protte minsken binne it Rânestêdkabinet sêd en leafst 33% fan alle stimmers stimme as sy de kâns krije, op lokale ûnôfhinklike partijen. In hiel soad binne alle betrouwen yn de polityk kwyt rekke en stimme al hielendal net mear.

 

Fan ûnderen op

As ik in kâns krij jim te ferstjintwurdigjen dan sil dat wêze mei de gedachte fan ûnderen op. Demokratyske fernijing sil ik romhertich stypje. It neoliberale tinken hat syn tiid hân. Guon fersjennigs sille nutsfersjennings wêze moatte. Bygelyks fluch ynternet troch glêstried moat beskikber komme foar elk, krekt as wetter en ljocht.

Mei de boeren sille wy sjen litte moatte hoe’t ús agraryske sektor op’e nij wrâldlieder wurdt mei sûn iten fan sûne grûn en sûne bisten. Dêr’t de boer it ekonomysk better kriget as mei it yntensive buorkjen no.

 

Fersmoarger moat betelje

Alle maatregels dy’t foar in sirkulêre en fossylfrije en duorsume wrâld nommen wurde, stypje ik. Fansels betellet de fersmoarger en de krappe beurs wurdt sparre. No fisy foar de takomst, foarkomt gigantyske kosten foar ús neiteam.

Taal en kultuer binne foar it wolwêzen fan minsken wêzentlik, dêrom sil ik taal en kulturele ûntjouwings mear as gewoan achtslaan en helpe.

 

20 maart net stinne, mar stimme. De Haach kin wol wat lûd út Fryslân brûke.

 

Groetnis,
Gerben Gerbrandy
Hindrik ten Hoeve


Hindrik ten Hoeve (FNP) hat mei-inoar 12 jier senator west foar de OSF. Hy hie grut oansjen en hat beskiedend west yn tal fan saken, lykas it opkearen fan besunigingen op kultuer, it feilichstellen fan Frysktalige berne-opfang en it feilichstellen fan de ûnôfhinklikens fan Omrop Fryslân.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer