FNP programma Provinsjale Steaten 2023-2027

Hjirûnder is it FNP programma foar Provinsjale Steaten te lêzen. Dit programma is definityf fêststeld op 12 novimber 2022.

 

Sjoch ús programma yn trije talen: 

 
FNP programma Provinsjale Steaten 2023-2027Downloads:
FNP-programma provinsjale Steaten 2023 frysk
FNP-programma provinciale Staten 2023 nl
FNP-program frisian parliament 2023 en


2023 FNP Fryslân - Disclaimer