Stânpunt lânskip en natoer yn Fryslân

Natuer en lânskip binne ús 'griene goud'. Dy meie net opoffere wurde foar wynmûnen of oare yndustriële projekten.
Ek it bioferskaat stiet ûnder druk. De FNP wol yn de takomst nei 100 prosint biologyske lânbou. Yn de tuskentiid wol de partij lânbou bûn oan grûn stimulearje en mei de boeren besjen hokker stappen fierder set wurde kinne.
"Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk" (Wat fynt de FNP oer it lânskip en de natoer)

Foar ús is de Fryske natuer yn syn hiele hear en fear de kearnkwaliteit fan Fryslân en foar ús mienskip. Dy moatte wy bewarje en dêr meie wy fan genietsje en profitearje. De natuer, dy't foar ús mienskip fan libbensbelang is, moat fierder ferstevige wurde. De transysje nei mear natuerynklusive lânbou is mei op oanstean fan de FNP yn gong set. Wy wolle dêr de kommende tiid fierder mei gean en de hiele Fryske lânbou omfoarmje nei in duorsume wize fan buorkjen, dy't yn balâns is mei syn omjouwing.

 

Mei de boeren wurkje oan it lânskip

It Agrarysk Natuerbehear is natuerbehear dat past by ús mienskip, troch de boeren sels. Dat mei net it ferlechje wurde om fierder neat te dwaan, mar moat de motor wurde fan de needsaaklike omskeakeling fan ús lânbou.  

 

Fryslân greidefûgellân

It greidefûgelbelied is foar ús tige wichtich. It fêststelde belied moat liede ta it behâld en it fuortsterkjen fan de populaasjes. As dat net sa is, dan sille wy dêr ekstra stipe oan jaan. It boargerinisjatyf Kening fan de Greide , mar ek de BFVW  spylje dêr út soarte in rol yn as it giet om behâld fan maatskiplik draachflak foar us greidefûgels.   Ferantwurdlik foar de natuer. It bioferskaat stiet ûnder druk. Skea troch bisten is in weromkommend en tanimmend probleem. Boeren en de natuer hawwe dêr lêst fan. De jacht is it middel om dêr wat oan te dwaan. Wy wolle besjen oft de muskusrottefangers fan it Wetterskip in bydrage leverje kinne oan it behear fan it natuerlik lykwicht fan it wyld yn Fryslân. De bestriding fan streuperij moat mear prioriteit krije.

 

Aksjepunten FNP foar lânskip en natoer 

 

1. Alle foarmen fan yntinsive feehâlderij moatte op termyn Fryslân út. Dêr is in útstjerbelied needsaaklik foar.


2. Fryslân realisearret fia it romtlik belied in grûnbûne feehâlderij troch maksimaal 2,5 GVE de hektare by derogaasje en 1,7 GVE as der gjin derogaasje mear mooglik is. Yndividuele boeren wurde stipe by de omskeakeling.


3. Yn de feangreide allinnich maisbou tastean sûnder grûnbewurking.


4. Alle war om ús greidefûgels te behâlden: it tefoaren kommen fan it deameanen fan jonge greidefûgelpiken en de bestriding fan de predaasje moatte de heechste prioriteit krije.

 

5. Yn 2020 biedt Fryslân plak oan in ynternasjonale VN-konferinsje oer it behâld fan bioferskaat.


6. Mei de klimaatôfspraken fan Parys as foarbyld moatte der ek ynternasjonale bioferskaatôfspraken makke wurde.

7. Om it brûken fan keunstdong op Fryske, Nederlânske en sa mooglik Europeeske skaal werom te kringen, pleitsje foar in fikse miljeuheffing op keunstdong.

 

8. Inisjativen fan kollektiven om it bioferskaat te befoarderjen wurde stipe. Bygelyks: oanlis fan bijelinten, oanplant strewellehagen tusken greiden, oprjochting mienskiplike grientetún, griene dakken en muorren yn de stêd.

☞ Nei it ferkiezingsprogram 2019-2023 


 2022 FNP Fryslân - Disclaimer