Stânpunt enerzjy en duorsemens

Duorsum betsjut foar de FNP dat it ferlet fan hjoed net te’n koste gean mei fan it ferlet fan de takomstige generaasje en dat lânskip en boaiem sa min mooglik skeind wurde meie. It is fan it grutste belang foar dizze en de kommende generaasjes dat wy Fryslân sa ûnôfhinklik mooglik meitsje fan fossile brânstoffen, ymportearre of út eigen boaiem. Minder enerzjy ferbrûke, mear enerzjy sels lokaal winne."Minder enerzjy ferbrûke, mear enerzjy sels lokaal winne" (Wat fynt de FNP oer enerzjy en duorsemens)

Romte foar lokale mienskip; lânskip; libbensomjouwing
Wy wolle dat Fryslân in eigen langetermynplan foar duorsume enerzjy ûntwikkelet dat rjocht docht oan de lokale situaasje en droegen wurdt troch de mienskip. Lânskip en libbensomjouwing wurde yn dat belied net ûndergeskikt makke oan koartetermyngewin. Boppe-al moat it plan útgean fan it eigen enerzjyferbrûk. Fryslân kin foarop rinne by it benutten fan ierdwaarmte, blue-enerzjy, eb en floed, ferbettere foarmen fan biogas, brânstofsellen en waarmtekrêftkeppeling, mar ek by effisjinte maatregels foar it besparjen fan enerzjy. Yn dat belied is perfoarst gjin plak foar skalygas, CO2-opslach of kearnenerzjy. 
 
Enerzjy: alternativen foar wynturbinen
De FNP wol dat Fryslân foar syn enerzjytransysje útgiet fan it eigen enerzjyferbrûk. Berekkeningen hawwe oantoand dat Fryslân op termyn (2050) selsfoarsjennend wurde kin mei enerzjy. Dêrfoar is it net nedich dat noch mear wynturbinen op it fêstelân komme as wat al ôfpraat is. Dêrom gjin ekstra wyn op lân boppe de 530,5MW dy’t ôfpraat is foar wynenerzjy mei De Haach. Dat jildt foar alle foarmen.
 
Kringloop by oare grûnstoffen
De FNP sjocht it prinsipe fan Widze ta widze ('Cradle to cradle') as liedend foar de takomst. Oftanke materialen net as ôffal behannelje mar brûke as grûnstof foar wat nijs. Dat begjint foar de FNP by it keapgedrach fan konsuminten.  
 
Sûn wetter en drûge fuotten
Op tal fan plakken by de Fryske waadkust del foldogge de seediken net mear oan de feilichheidseasken. It liket derop dat in tin befolke gebiet, in lytser ekonomysk belang en de hege kosten dêrmei te krijen hawwe. Lykwols der is oan Fryslân tasein dat net ien der kwa feiligens op efterút gean soe. It opknappen fan de seediken mei net langer útsteld wurde.  
 
Feangreide en maatskiplike kosten
De Feangreide is in wichtich ûnderdiel foar de Fryske Mienskip, sawol ekonomysk as foar it bioferskaat. It is wol dúdlik dat djipteûntwettering en oare yntinsivearring fan it greidebehear, mei oarsaak binne fan it tebekrinnen fan de greidefûgelpopulaasje. Dêrom moat, miskien ynearsten foaral yn it feangreidegebiet, it grûnwetter nei in heger peil werombrocht wurde. Sjoen de ferskillende grûnslaggen yn it feangreidegebiet easket dat maatwurk.  
 
Aksjepunten FNP foar enerzjy en duorsemens
1. Mear ynset op enerzjybesparring, lykas subsydzje op wenningisolaasje.

2. 530,5 MW is en bliuwt it absolute maksimum foar Fryslân as it giet om it opsteld fermogen oan wynenerzjy.

3. De boarger dy't asbestpanielen op it dak hat moat stipe wurde om dat derôf te krijen.

4. Sinnepanielen earst op dakken, parkearplakken oerdekke en al soksoartige mooglikheden. Allinnich op 'e grûn as dat it lânskip net skeint.

5. Untwikkeling fan oare foarmen fan duorsume enerzjywinning lykas Blue Energy en ierdwaarmte stimulearje.
 
6. Pleitsje foar it skrassen fan ferkeard útwurkjende belestingfoardielen en enerzjysubsydzjes dy't ûngelikense behanneling fan ynvestearders foar de gewoane boarger oer feroarsaakje.
 
7. Ta op in Europeesk belied foar stroom en oare enerzjy dat oer de grinzen giet.

8. De beloften oan Fryslân út it Deltaprogramma neikomme: net ien soe der kwa feiligens op efterút gean; de seediken moatte sa gau mooglik wer foldwaan oan de easken.
 
9. Omkearing fan de bewiislêst foar skea troch gas- en sâltwinning yn de Mynbouwet en ferplichte nulmjitting foar de gebouwen foarôf

10. Mear tydlike bergingskapasiteit foar swiet wetter realisearje.11. Gjin gegriem mei CO2-opslach, skalygaswinning of radioaktyf ôffal yn Fryske grûn.
 
12. De FNP sil it plan fan it Wetterskip ôfwize om fan de Greidhoeke ien grut peilfek te meitsjen.
 
13. Earst yntegraal it loftrom opnij besjen én maatskiplik akseptabele en fleantechnysk optimale fleanrûten en -profilen meitsje, foardat besletten wurde mei oft Lelystad Airport iepen kin.
 
☞ Nei it ferkiezingsprogram 2019-2023   
 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer