NIJS   08-06-2022


Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings

De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf beslute om te besunigjen op kultuer en de Fryske taal, de ekonomyske aginda, de natuerorganisaasjes en sporteveneminten. Dat soe kinne troch de besunigings op dy posten in jier lang ynsidinteel te finansieren.
Oan it ferfallen fan de subsydzje oan Doarpswurk stelle de partijen betingsten.


Mear frijheid om te kiezen yn de kommende perioade
De oankundige besunigings hawwe soarge foar in soad ûnrêst by de organisaasjes dy't der troch rekke wurde. Dat begripe wy, mar oan de oare kant stypje wy wol it prinsipe dat der €5 miljoen euro oan strukturele frije romte wêze moat foar de nije Provinsjale Steaten om in eigen kar te meitsjen. Wy wolle oan de iene kant in sûne finansjele boekhâlding, en oan de oare kant wolle wy romte hawwe om yn de kommende tiid ta in goede ôfwaging te kommen. Mei dit foarstel biede wy politike romte om de diskusje oer de útgongspunten te fieren. Der binne ommers Provinsjale Steatenferkiezings yn maart 2023.

  

Doarpswurk

Provinsjale Steaten hawwe yn 2018 besletten om de taken van Doarpswurk ûnder te bringen yn in nije netwurkorganisaasje en dêrnei op te hâlden mei de subsydzje. De nije organisaasjestruktuer foar mienskipsinisjativen is noch net aktyf, wylst dat al in betingst wie foar it stopsetten fan de subsydzje. De partijen tsjinje dêrom in foarstel yn om de subsydzjerelaasje mei Doarpswurk pas stop te setten as de funksje dy't Doarpswurk no hat, garandearre is binnen de nije organisaasjestruktuer. Tags: Kultuer, Plattelansbelied, Sport, Thus yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer