NIJS

Tag: wetter


FNP Fryslan Bankbilje
10-08-2020

Skôging fan de FNP op de finansjele posysje fan it Wetterskip

Spektakel yn de lêste AB-gearkomste fan it Wetterskip foar de simmerfakânsje. Beheinde stiging fan de lesten foar de boeren stiet sintraal foar de sittende boere-koälysje. Ek as dêrfoar op'e nij nei de eigen organisaasje en bel ...

FNP Fryslan Haven h
16-06-2020

FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

FNP Fryslan Ezuma
11-05-2020

Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum

De fraksjes fan FNP, PvdA en Water Natuurlijk hawwe it Deistich Bestjoer fan Wetterskip Fryslân skriftlike fragen steld om't de oanpak fan de Alddyk ûnder Anjum mar net opsjitte wol. Yn de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân hat de P ...

FNP Fryslan Alternative fa
27-11-2019

FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat

De FNP-steatefraksje hat hjoed yn de Steaten berikt dat by it ûndersyk nei de farwegen en de gebietsûntwikkeling fan de Hege Warren, ek de mooglikheid ûndersocht wurde sil om it berops- en rekreaasjeferkear te skieden. Foar de rekre ...

FNP Fryslan Burgumerdaambr&ecir
23-09-2019

FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân

Te folle steuringen; yn de Steaten fan 25 septimber stelt de fraksje fan de FNP mûnlinge fragen oer de feilichheid fan brêgen yn de provinsje Fryslân. Oanlieding binne de steuringen fan de Burgumerdaam-brêge en fan it betsjinn ...

FNP Fryslan 3726279512 041e20cea0 o1
11-03-2019

Ús ynset foar it Wetterskip

20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân. ...

FNP Fryslan FNP algemien wetter 2w750
26-02-2019

Fan de Wetterskipsfraksje

Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de begrutting 2019 krityske opmerkingen makke. Hjirûnder sjogge wy hjir o ...

FNP Fryslan Tempeltsje ids willemsma
07-11-2018

Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum

Ut namme fan de Wetterskipsfraksje FNP hat fraksjefoarsitter Jan van der Kooi skriftlike fragen steld oer it ferrotsjen fan it saneamde kuenstwurk "Timpeltsje fan Ids Willemsma" op de seedyk by Marrum. ...

FNP Fryslan Wetter
10-07-2018

Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân

Yn it ramt fan de besprekking fan it Mearjierre-perspektyf 2019-2023 joech de FNP-fraksje ûndersteande skôging. ...

FNP Fryslan Pealrot jan van der
17-08-2015

CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet

Urgenda hat okkerdeis gelyk krigen fan de rjochter yn harren saak tsjin de Nederlânske Steat oer de CO2-útstjit. De Wetterskipsfraksje fan de FNP wol no witte wat de gefolgen fan dit fûnis binne foar it belied fan Wetterskip en Pr ...

2020 FNP Fryslân - Disclaimer