Kontakt mei it haadbestjoer

Algemien e-post:
HB.ynfofnp.frl
 

Jan Arendz (foarsitter)

Wenplak: Beetstersweach

T: +31 06 11864505

 

Jan Benedictus (ponghâlder)

Wenplak: Boelensloane

 

Aeltsje de Groot (skriuwster)

Wenplak: Stiens

  

Annigje Toering
Wenplak: Mantgum

 

Marcel van der Wal

Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer