De FNP is ANBI sertifisearre

"Oer jo donaasje oan de FNP"

It is foar de belestingbeteller, leden en stipers dat we ynsjoch jouwe yn it funksjonearjen fan ús ANBI.

It giet hjir om ynformaasje dat fan belang achte wurdt foar transparânsje en ferantwurding fan saken dy't mei finânsjes te krijen ha.

Under dossiernûmer 16180 stiet de FNP by de belestingtsjinst fan 1-1-2008 ôf ynskreaun as in Algemien Nut Beëagjende Ynstelling.

Oft jo op www.belastingdienst.nl op harren ANBI-side "feriening Fryske Nasjonale Partij" fêstige yn "Leeuwarden" yntikke, wurdt dit befêstige.

Downloads:
ANBI tekst FNP.frl.pdf
FNP jeftereglemint.pdf
Jierrekkens 2017.pdf
Balans 2017.pdf


2020 FNP Fryslân - Disclaimer