NIJS   01-03-2023


FNP op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk

Koartlyn wiene Dieke, Jan Pieter en Sijbe op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk. Op de eftergrûn seagen wy al de seedyk dy’t de Waadsee en it lân fan inoar skiedt. Oer de âlde seedyk, dy’t de Griene Dyk yn in fier ferline wie, kamen wy oan by in prachtich moai húske midden yn de wrâld. Dit is it thús fan Henk en Lina.Nei in waarm wolkom bûtendoar, gau nei binnen ta. In bakje kofje en in stikje baklava fierder rekken wy yn petear. Henk hat jierren lang wurke as molkboer op in SRV-wein yn Haarlem en Lina joech les yn yoga. In 4,5 jier ferlyn wie it benammen Lina dy't har nocht hie fan alle drokte yn de stêd. Henk mei in grutte foarleafde foar Skotlân rêde it net op. Yn plak fan de Skotske Highlands waar it de ferhege dyk efter Minnertsgea. Ek hjir waar dat sa winske ‘oergevoel' fûn. Henk warskôgjend: "wees zuinig op de rust en ruimte die je hier hebt!". Dêr wiene wy it fansels folslein mei iens. 

Henk en Lina steane yntusken ek midden yn de mienskip. En de mienskip hat harren ek omearme. Sa binne hja yn de simmer faak te finen yn de teetún fan Wier. Henk: "waar vind je nog zulke plekken?". It kontakt mei de minsken is rykdom. Henk: "in de zomer stond ik soms midden op de dijk met mijn doedelzak en niemand die last van mij had." Yntusken is de grutte doedelsek ynruile foar in Ierske piipsek. 

Om Fryslân better te leare kinnen hat Henk in heal jier op de bus riden. Sa seach hy eins de folsleine provinsje. Nee it waar ús wol dúdlik. Dizze minsken hawwe in nij thús fûn. Ticht by de seedyk mei syn bekende dykskiep en midden op de romte. 

‘Wees er zuinig op!' 

 

Sijbe Knol, Dieke van der Pol, Jan Pieter van der VeldeTags: Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer