NIJS   06-02-2023


FNP: Jou de jongerein yn Hylpen harren plak

‘’Eltse kear at ien fan de lokale jongerein in plak krij’t yn Hylpen, dan giet hjir de flagge út’’. De FNP wie koartlyn op besite yn Hylpen. Sintraal stie it fraachstik wenjen. Pleatslik Belang Hylpen is al jierren dwaande om der foar te soargjen dat de jongerein en minsken mei in sosjaal as ekonomyske bining in plak yn de stêd krije kinne. Dat keallet noch hieltyd dreech. Sawol de konkurrinsje mei minsken dy't in twadde wente keapje as ek de tige beheinde nijbou mooglikheden soargje derfoar dat it plak sûnt ein jierren 90 eins net útwreidzje koe. De heechste tiid foar in besite.Wy waarden ûntfongen mei kofje en oranjekoeke yn it âlderlik hûs fan Dirk Blom. Dirk en syn maat Ids oppenearje harren al in skoft oer de problematyk yn de stêd. Beide tweintigers binne it foarbyld fan de drege syktocht nei in beskikbere wente. Yntusken is it al slagge. Ids koe in wente krije omdat de ferkeapjende partij him de wenning gunde en Dirk hat sûnt in pear wike ek in wenning krigen. Dirk: ‘'De hiele strjitte hat hjir al oer de flier west om my te lokwinskjen''. Doe't wy mei de mannen en Pleatslik Belang in slach troch it plak dienen waard ús ek dúdlik hoe wiis de ynwenners fan Hylpen binne mei jongerein dy't yn Hylpen bliuwe. In frou op in fyts ropte al fan fierren: ‘'Lokwinske Dirk''.


Jaap Kruis sette ek skerp del: ''‘Nó Hylpen' hat earder ek ûndersyk dien ûnder de ynwenners fan Hylpen en mar leafst 95% fan de ynwenners fynt dat der wat barre moat''. De FNP seach mei eigen eagen it grutte tal wenningen dat brûkt wurd as twadde wenning. De oprop oan de polityk wie dan ek dúdlik. Belied is moai mar it komt aanst ek oan op de útfiering. En dêr sit ek in dielde soarch: is der wol genôch kapasiteit om ek echt te hanthavenjen?

 

Mooglike útwreiding fan Hylpen

As lêste ha wy oer it moaiste fuotbalfjild fan Fryslân (SV Hielpen) hinne sjoen nei de takomst. De mooglike útwreiding fan Hylpen. Der binne plannen en ek die fertsjinje in takomst. It is de FNP wol dúdlik wurden. Alle help om de jongerein yn Hylpen in plak te jaan is nedich. Foar de leefberens en in sterk ferieningslibben. De skjintme fan Hylpen is grut, mar der wenje ek minsken. En krekt dêr leit ús sympaty.

Mirjam Bergsma,
Rene van der Lei,
Douwe Blom en
Sijbe KnolTags: Jongerein, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer