BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan Haadfoto molkfabryk burgum
13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum

Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabryk oan de Burgumerdaam sa te ferbouwen dat it in broeinêst foar tinkers, doggers en belevers is. Oan dit inisjatyf mocht de ...

FNP Fryslan Haadfoto easte
10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt

De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren streamt. ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum wurkgroep gewoon
08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum

Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatslik Belang, Klaas Pool en algemien bestjoerslid Afke Rijpma. De hannen ynien slaan en soargje dat er saken feroarje kinne. ...

FNP Fryslan Haadfoto henk en lina
01-03-2023

FNP op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk

Koartlyn wiene Dieke, Jan Pieter en Sijbe op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk. Op de eftergrûn seagen wy al de seedyk dy’t de Waadsee en it lân fan inoar skiedt. Oer de âlde seedyk, dy’t de Griene Dyk yn in fier ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum doarpsbieb
13-02-2023

Op wurkbesite by de doarpsbieb fan Surhuzum, by Janet Elzinga–Djurrema

Janet is 50 jier en wennet yn Surhuzum. Sy is frijwilliger foar in hiel soad saken, mar is foaral in soad te finen yn de doarpsbieb dy’t sy sels oprjochte hat. Sy docht it mei in soad nocht en wille en ek de Surhústers komme graach del f ...

FNP Fryslan Haadfoto molkfabryk
10-02-2023

Ut de mienskip yn Moarre-Ljussens

De bruorren Dijkstra libje en wurkje in Ljussens. Dat is harren thús. Se binne dêr hikke en tein en hawwe dêr in boubedriuw. Wy, Thom Feddema, Bert Vollema en Fedde Breeuwsma wiene by harren op besite yn it molkfabryk fan Moarre. D ...

FNP Fryslan Hoofdfoto hylpen
06-02-2023

FNP: Jou de jongerein yn Hylpen harren plak

‘’Eltse kear at ien fan de lokale jongerein in plak krij’t yn Hylpen, dan giet hjir de flagge út’’. De FNP wie koartlyn op besite yn Hylpen. Sintraal stie it fraachstik wenjen. Pleatslik Belang Hylpen is al jierre ...

FNP Fryslan Spoar by ljou
22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opiny: Bou op it plak dêr't wy wenje wolle

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gji ...

FNP Fryslan Hindrik ten h
21-05-2021

Opiny: Stek spoar- en huzenjild yn eigen plannen

In folle bettere ferbining mei de Rânestêd, in soad huzen en in soad nije minsken. It Deltaplan biedt allegear kânsen. Mar wol kânsen dêr't wy goed oer neitinke moatte. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer