BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Haadfoto molkfabryk burgum
13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum

Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabryk oan de Burgumerdaam sa te ferbouwen dat it in broeinêst foar tinkers, doggers en belevers is. Oan dit inisjatyf mocht de ...

FNP Fryslan Haadfoto easte
10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt

De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren streamt. ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum wurkgroep gewoon
08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum

Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatslik Belang, Klaas Pool en algemien bestjoerslid Afke Rijpma. De hannen ynien slaan en soargje dat er saken feroarje kinne. ...

FNP Fryslan Haadfoto ealahuzen
03-03-2023

FNP op besite by Tineke de Vries yn Ealahuzen

Tineke wennet mei har partner tsjin de Fluessen oan. Foar wa’t fan wetter hâldt is in moaier plak hast net tinkber. Simmerdeis sitte se op de earste rang by it skûtsjesilen. ...

FNP Fryslan Haadfoto henk en lina
01-03-2023

FNP op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk

Koartlyn wiene Dieke, Jan Pieter en Sijbe op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk. Op de eftergrûn seagen wy al de seedyk dy’t de Waadsee en it lân fan inoar skiedt. Oer de âlde seedyk, dy’t de Griene Dyk yn in fier ...

FNP Fryslan Haadfoto yn e sinnEFArm
27-02-2023

Op besite by Joël van den Broek fan Yn 'e Sinne Farm

Koartlyn wie de FNP op wurkbesite by Yn ‘e Sinne Farm. In tige nijsgjirrich inisjatyf wat sûnt in pear jier de fuotten stevich yn de Fryske klaai hat. ...

FNP Fryslan Haadfoto klompepleats
24-02-2023

FNP op besite by 'De Klompepleats' by Nijhuzum

De famylje Van Dijk buorket al sûnt 1926 op dizze pleats, mei likernôch 50 hektare greidlân, wêrfan 15 hektare fûgeltsjelân fan It Fryske Gea. Nei oerpake, pake, heit en omke is Auke no de fjirde generaasje dy&rsqu ...

FNP Fryslan Haadfoto hylke bruinsma
20-02-2023

FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea

Koartlyn wie in delegaasje fan de FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea. Nei jierren wurksum west te hawwen by ferskillende sportskoallen hat de âld PC-winner sûnt ferline jier syn eigen sportskoalle oan de râne fan it doar ...

FNP Fryslan Haadfoto stremler
17-02-2023

FNP op wurkbesite by Op De Him yn Jorwert

Hjir buorkje Auke en Rennie Stremler oars en mei each foar de natuer. Op in unyk plak, omjûn troch landerijen fol fan greidefûgels stiet dizze boer yn ferbining mei de konsumint. Yn harren winkeltsje by de pleats ferkeapje se produkten fa ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum doarpsbieb
13-02-2023

Op wurkbesite by de doarpsbieb fan Surhuzum, by Janet Elzinga–Djurrema

Janet is 50 jier en wennet yn Surhuzum. Sy is frijwilliger foar in hiel soad saken, mar is foaral in soad te finen yn de doarpsbieb dy’t sy sels oprjochte hat. Sy docht it mei in soad nocht en wille en ek de Surhústers komme graach del f ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer