Our blogs and podcasts

NEWS


FNP Fryslan Jan ar
19-11-2022

Jan Arendz new president FNP Fryslân

Jan Arendz from Beetstersweach is the new president of FNP Fryslân. ...

FNP Fryslan University of groni
04-11-2022

FNP very worried about indolence of province in regard to Frisian at the university of Groningen

The FNP in the Frisian Parliament has a lot of questions in regard to the search for a successor of the previous professor Frisian Language and Culture at the University of Groningen. In the upcoming years research and education in the Frisian langua ...

FNP Fryslan Yde dijk
27-09-2022

Yde Dijkstra 1966 - 2022

We are sad now that our Yde Dijkstra is no longer with us. ...

FNP Fryslan
24-09-2022

FNP chooses a Frisian approach for a better future

De community, the landscape and being able to live pleasantly. These subjects form the core of the FNP-election manifesto ‘Sa dogge wy dat hjir’ (transl. ‘that is how we do it here’) for the 2023 election of the Frisian Parlia ...

FNP Fryslan EFA ga
14-05-2022

EFA General Assembly supports FNP plea on container safety at sea

All the FNP's motions have been adopted at the annual congress of the European Free Alliance (EFA). The European regional parties were particularly content with the motion that asks for more container safety at sea, in the aftermath of the MSC Zo&eum ...

FNP Fryslan Yn it fjild by r
07-05-2022

Open space. Our landscape. Our gold! Field visit farmland birds in Raard.

The meadows are full of young farmland bird at the moment. Because it did not rain for a long time, the upper part of the soil has dried out and has become a hard layer. Therefore, birds cannot access food. An artificial pond that creates a soggy are ...

FNP Fryslan Las palmas de gran can
06-05-2022

FNP attends political assembly on Gran Canaria

Next week a delegation of FNP will attend the general assembly of the European Free Alliance (EFA) to meet up with other regional parties and to ask for support for a number of important political issues. Furthermore the new board for the coming thre ...


Become an FNP Fryslân member

IN THE PICTUREStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


01-03-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk


Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hier ...

12-31-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd


13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wac ...

12-20-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden


Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer