Our blogs and podcasts

NEWS


FNP Fryslan Grootfoto FNP klaas Fokkinga 21
23-01-2020

New representative for FNP Klaas Fokkinga

The FNP has got a new representative for the Provincial Executive of Fryslân, since the 22th of januar this will be Klaas Fokkinga. Fokkinga is replacing Johannes Kramer, who became mayor of Noardeast-Fryslân. ...

FNP Fryslan Injustice for catalan politic
30-10-2019

Successful action for the release of Catalan political prisoners

In front of the House of the Province of Fryslân a photo shoot took place in support of the Catalan political prisoners today. The motto of the action was “Amnesty for the Catalan political prisoners”. With this action several membe ...

FNP Fryslan EFA1
08-03-2019

European parties support FNP appeal against shooting meadow birds

The motion by the FNP, to prevent the shooting and consumption of protected meadow birds in France, was supported by a large majority at the EFA conference. That was the outcome today at the annual conference of the European parliament party EFA in B ...

FNP Fryslan Landshut
13-04-2018

Support for FNP motions for biodiversity and sustainable energy in EU

Landshut (Bavaria) - The motion by the FNP for more biodiversity and a fair income for farmers within the new European agricultural policy has been adopted unanimously. This took place during the annual conference of the European parliament party EFA ...

FNP Fryslan Minority safepack initia
03-04-2018

Minority SafePack Initiative

Sign the petition now and help provide a better future for the language communities of Europe. ...

FNP Fryslan Skea ierdbev
20-02-2018

As earth trembles again, Fryslân and Groningen protest against gas extraction

Thousands are seeking compensation over damages to houses · Sinking of land is a cause of concern · Nationalia speaks to Frisian National Party representative on current issues and future challenges ...

FNP Fryslan Referendum calatoni&e
14-09-2017

FNP addresses the Dutch government regarding the course of the Catalonian referendum

The Spanish state must stop violating human rights and frustrating the democratic process with a referendum in Catalonia. The Provincial Council of the FNP has written a letter about this to mr. Koenders, Minister of Foreign Affairs. ...


Become an FNP Fryslân member

IN THE PICTUREStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


01-03-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk


Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hier ...

12-31-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd


13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wac ...

12-20-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden


Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it ...


2020 FNP Fryslân - Disclaimer