Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Haven fan lauwerseach (baykedevries-wikipe
24-08-2023

FNP ropt kolleezje op om garnalefiskers te helpen

De FNP-Steatefraksje wol dat it kolleezje der alles oan docht om de kafkaeske situaasje foar de garnalefiskers op hiel koarte termyn te ferhelpen. Hoewol’t se tonnen ynvestearre hawwe yn it duorsum meitsjen fan de skippen, driigje sy nei 1 okto ...

FNP Fryslan Rjochtbank noard-nederl&aci
22-08-2023

FNP hat soarch oer brûken Frysk by de rjochter

Nei oanlieding fan yn ynsidint oer it brûken fan it Frysk by in saak yn de rjochtbank fan Swol stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje. Yn dy saak waard in tsjûge syn rjocht skeint om in Fryske ferklearring ôf te lizzen. ...

FNP Fryslan 01. durk stoker
23-07-2023

In Memoriam Durk Stoker

Durk Stoker is tongersdei 20 july yn de âldens fan 65 jier ferstoarn. Durk hat yn ferskate funksjes warber west foar de FNP. ...

FNP Fryslan Ynstallaasje sijbe
19-07-2023

Sijbe Knol nije FNP-deputearre

It nije kolleezje fan BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is hjoed beëdige yn de Fryske Steateseal. De kommende fjouwer jier sil it nije kolleezje, mei dêryn FNP foaroanman Sijbe Knol, de provinsje bestjoere. De nije FNP-fraksjelieder Gerben van ...

FNP Fryslan
13-07-2023

Oparbeidzje foar Fryslân - it bestjoersakkoart 2023 - 2027

Achte FNP-leden,

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr’t de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Hjoed is it dan safier en wurdt it akkoart presintearre oan d ...

FNP Fryslan
06-07-2023

FNP berikt akkoart mei BBB, CDA en ChristenUnie

Achte FNP-leden. Twa wike ferlyn hawwe wy jimme ek skreaun. Doe wiene wy noch mar krekt bekaam fan de útnûging fan ynformateur Stoffer om petearen oan te gean mei BBB, CDA en ChristenUnie om te kommen ta in bestjoersakkoart foar Frysl&ac ...

FNP Fryslan
23-06-2023

Formaasje Fryslân 2023: ynformaasje oan de FNP-leden

De lêste dagen hawwe jimme it grif meikrigen. Ofrûne tiisdei binne de ûnderhannelingen foar in nije provinsjale koälysje tusken BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie knapt. De PvdA is oan it ein fan it proses opstapt. Dizze gong fan s ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDDe FNP yn trije minuten

De FNP yn trije minuten.

Dit is wa't wy binne.

Wêr't wy wenje.

Dit is hjoed.

Dit is thús!

BLOCHS EN PODCASTS


13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum


Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabr ...

10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt


De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren strea ...

08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum


Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatsl ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer