FNP Fryslân
Yn byld
04-01-2019 - Tsjin wynturbines op lân
De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

21-12-2018 - Oer de FNP
Wêr stiet de FNP foar? De Fryske Nasjonale Partij hâldt fan Fryslân, as provinsje fan it waad, de greiden, wetter, bosk. Fan skûtsjesilen, keatsen, dan dynamyk, rêst en aksje. In provinsje om grutsk op te wêzen. In film út 2010.


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling