FNP Fryslân
Wetterskip Fryslân - Nijs
07-11-2018 - FNP Wetterskipsfraksje: Skriftlike fragen "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum
Ut namme fan de Wetterskipsfraksje FNP hat fraksjefoarsitter Jan van der Kooi skriftlike fragen steld oer it ferrotsjen fan it saneamde kuenstwurk "Timpeltsje fan Ids Willemsma" op de seedyk by Marrum.

10-07-2018 - Gearkomste Wetterskip Fryslân op 10 july 2018
Yn it ramt fan de besprekking fan it Mearjierre-perspektyf 2019-2023 joech de FNP-fraksje ûndersteande skôging.

24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip
De FNP hat yn it Wetterskip Fryslân foar de komst fan in ‘enerzjyfabryk' stimd. Hjir moat tenei it slyk út de rioelsuveringen duorsum ferwurke wurde. Sa wolle wy ek by it Wetterskip bydrage oan de enerzjy- en klimaatdoelstellings dy't de FNP stipet.

04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter
Wetterskip Fryslân hat fan't simmer mei Provinsje Fryslân en Omrop Fryslân in ynhâldlike en finansjele bydrage levere oan in ferfolchôflevering fan de searje 'Wildernis onder water' fan de NPO: 'It Fryske Wetter'.

02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten
Fragen fan de FNP-wetterskipsfraksje

07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip
Degelike bydrage Sake van der Meer

17-08-2015 - Fragen oer gefolgen CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet
FNP yn Algemien Bestjoer Wetterskip Fryslân

26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip
Nije bestjoersperioade 26 maart 2015

11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online
FNP: sûn wetter en droege fuotten

10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân
20 kandidaten FNP foar Algemien Bestjoer en DB Wetterskip Fryslân

24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015
Sake van der Meer (Koatstertille) op earste plak

20-02-2012 - Wetterskip siket no dochs om nije opfangpolders
FNP hie fragen steld nei wetteroerlêst jannewaris

19-01-2012 - FNP: oerlooppolders earder ynsette by wetteroerlêst
Foldwaande opfang neist gemaalkapasiteit bepalend

17-01-2012 - FNP: Woudagemaal faker yn bedriuw
Stoomgemaal soe grutte publykslûker foar Fryslân wêze

07-10-2011 - FNP: Wetterskip te maklik oer wetterhûshâlding sâltwingebiet
Mûnlinge fragen FNP yn it Algemien Bestjoer

04-10-2010 - Boarger krijt de rekken fan hegere kosten Wetterskip
Ekstra ûnderhâld seediken trochskood nei Fryslân

12-07-2010 - FNP: jildkrapte Wetterskip gefolch fan taakferbreding
Lolke Folkertsma: oandwaanlik pleit fan Skelte Brouwers fan Water Natuurlijk

25-03-2010 - Solidariteit frege tusken de wetterskippen
Bestriden muskusrotten yn Fryslân wurdt allinnich mar djoerder

05-12-2009 - Ynbring begrutting 2010
Wopke Veenstra: DB hat gjin each foar feroare finansjele omstannichheden

20-10-2009 - FNP: neat útslute by besparjen kosten Wetterskip
De FNP wol in ûndersyk nei it yn elkoar skowen fan de beliedsôfdielingen fan Wetterskip Fryslân en de Provinsje.

25-06-2009 - Begrutting 2010 goedkard
Nei in stoarm fan krityk hat it Deistich Bestjoer fan Wetterskip Fryslân de begrutting 2010 bysteld.

17-06-2009 - FNP set DB Wetterskip mei te plak
Rom 4, 4 % stiging fan de wetterskipslêsten foar it wettersysteem is foar ús net akseptabel.

12-04-2009 - Wetterskip gean tûk om mei it jild !
De brief fan de FNP Wetterskipsfraksje oan it deistich bestjoer.

08-04-2009 - Wetterskip ûndúdlik oer kosten gemaal
De kosten foar in gemaal op Lauwerseach is in saak fan LNV en it Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân sa falt te lêzen út it juny artikel 2008 fan Wetterskip, it offisjeel orgaan fan Wetterskip Fryslân.

26-03-2009 - Wetterskip, toan selsbehearsking


14-03-2009 - Wetterskip Fryslân brûkt tenei Frysk


12-01-2009 - Foarbyldfunksje Wetterskip sintraal yn earste AB gearkomste mei FNP


30-11-2008 - Sa bliid as in protter


27-11-2008 - Wetterskip wer mei it wetter foar de dokter


12-10-2008 - FNP wol Fryslân dekkend Fiskpassaazjenetwurk


06-10-2008 - Wetterskip jout it Frysk ek fanselssprekkend plak


05-10-2008 - FNP-ferkiezingsprogram foar de Wetterskipsferkiezings 2008


02-09-2008 - FNP-leden kieze Lolke Folkertsma ta listlûker


01-09-2008 - Sfearfolle ledegearkomste op it Woudagemaal


25-08-2008 - Wetterskip tink yn kânsen, net yn bedrigings !


21-08-2008 - Ekstra ledegearkomste yn Woudagemaal 29 augustus


20-08-2008 - Advyslist FNP ferkiezings Wetterskip Fryslân 2008


08-08-2008 - FNP-verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen 2008


18-05-2008 - FNP docht mei oan Wetterskipsferkiezings


01-05-2008 - FNP bydragen oan it wetterbelied yn Provinsjale SteatenFNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling