FNP Fryslân
Wetterskip Fryslân - Algemien Bestjoersleden

Jan van der Kooi

 Jan van der Kooi 2015 lyts

AB lid, Fraksjefoarsitter

         

Wenplak: Ryptsjerk      

E-Post: jan.van.der.kooi @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 286 258 13

Twitter:  @ypeijsingel    Jan (1947) wie earder riedslid FNP yn Tytsjerksteradiel en lid fan it FNP Haadbestjoer. Is bestjoerslid fan CNV Fakminsken. Wichtich: Lân, Lucht en Wetter freegje yntegraal behear fan it Wetterskip. Fynt dat ekonomy allinnich net liedend is. Boeren, boargers en bedriuwen hawwe in maatskiplike taak yn de soarch foar minske, bist en natuer.

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling