FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Rein van der Wal

Earste opfolger

 

Wenplak: Surhústerfean

E-post: r.vanderwal@fryslan.frl

Tillefoan:Myn namme is Rein van der Wal, 60 jier âld en wenje yn Surhústerfean. Ein 2018 bin ik trout mei myn freondinne Sandra. We ha 2 prachtige jonge soannen: Kristian en Kevin. Ik bin ûnderwizer fan orizjine.

 

Wat doch ik sa al? Yn haadsaak bin ik op dit stuit Earste Opfolger by de Steate-fraksje fan de FNP, dêrneist sit ik yn de stipe-fraksje fan FNP Achtkarspelen (skriuwer). Ik ha yn it ferline ek al in protte politike ûnderfining opdien as riedslid.

 

Dêrneist ha ik fansels ek wol oare saken dien as polityk: ik bin lid west fan it journalistenforum fan Omrop Fryslân, ik ha beheinde minsken begelied op hun simmerfakânsjes, en ik bin lid west fan it haadbestjoer fan de Provinsjale Fryske Dambûn, want neist polityk is damjen myn grutte hobje.

Ik fyn dat Fryslân in unike provinsje is, mei syn moaie taal, kultuer, lânskip en sporten. Dit moatte we koesterje, bewarje en útbouwe. De 7 kearnwearden fan de FNP ûnderskriuw ik hielendal, wêrby de kearnwearde solidariteit foar my it wichtichst is. Dat ha myn âlders my leart en komt dus wei út myn grutbringen. Dêrneist moat de mienskip sintraal stean foar de FNP.

 

Ik wol my graach yn de Steaten sterk meitsje foar en bezig hâlde mei:
1. Ferkear en infrastructuur
2. Leefberens
3. Iepenbier ferfier, en
4. Sport.

 

Koartom, ik wol graach myn bêst dwaan foar de FNP en foar jimme opkomme yn de Steaten fan Fryslân. Ik bin in Wâldman dus striidber at it moat!

 


Oanhingsel(s):
Rein van der Wal


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling