FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Wopke Veenstra

Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier 

Programma 3, Omjouwing - Wetter | Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou ynklusyf mynbousaken 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Boelensloane

E-Post: w.veenstra@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29Wopke (1962) is biologysk boer en al 15 jier bestjoerlik warber foar de lânbou en it agrarysk natuer- en lânskipsbehear. De lêste seis jier siet er foar de FNP yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Wichtige tema's: duorsumens en in leefber plattelân.


Oanhingsel(s):
Wopke Veenstra


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling