FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Sybren Posthumus

Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje en Platfoarm Europa

 

Wenplak: Reduzum

E-post: s.posthumus@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 Sybren Posthumus (1969) is selsstannich ûndernimmer. Hobbys binne reizgje nei oare lannen, kultuer priuwe en fytse. Hat foar de FNP keazen omdat de partij polityk bedriuwt op basis fan sûn ferstân, net op basis fan stellige ideologyen. Hat in soad ûnderfining yn de polityk: hy wie earder jierrenlang riedslid yn Ljouwert, Boarnsterhim, 1e opfolger by de Steatefraksje en burolid by de EFA, ús Europeeske memmepartij yn Brussel. Fynt dat der mear sizzenskip komme moat foar de regio. Sybren is pas tefreden at de ôfspraken dy't makke wurde ek neikaam wurde.


Oanhingsel(s):
Sybren_PosthumusW750.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling