FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Sijbe Knol

Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 3, Omjouwing - romte en wenjen | enerzjy

Programma 4, Milieu 

Programma 5, Mienskip - streekwurk en leefberens 

Lid stipefraksje OSF 

 

Wenplak: Sint Anne

E-post: s.knol@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 3094 4415  


Oanhingsel(s):
Sijbe Knol


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling