FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Corlienke de Jong

Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

 

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

  


Oanhingsel(s):
Corlienke_de_JongW750.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling