FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

Corlienke de Jong

Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

 

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

 Graach stel ik my efkes foar: Corlienke de Jong is myn namme en ik kom fan ’e Jutryp; in lyts doarpke ûnder de reek fan Snits. Ik bin troud en mem fan trije prachtige dochters, dy’t alle trije bûten Fryslân studearje, wurkje en wenje. Yn it deistige libben wurkje ik al mear as 30 jier as dosint op it Friesland College yn Hearrenfean op de Technyk-ôfdieling. Njonken lesjowende taken, hâld ik my dêr dwaande mei de staazjekoördinaasje fan meubelmakkers en skipsinterieurbouwers. Yn dy funksje kom ik yn tal fan bedriuwen binnen en bûten Fryslân om ús studinten te begelieden. Ek bin ik noch relaasjebehearder fan de sektor Tegnyk fan ús skoalle.

 

Sûnt 1992 haw ik in hiele moaie njonkenfunksje krigen; doe bin ik nammentlik trou-amtner wurden fan de gemeente Wymbritseradiel en letter fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Wat ik doe fûn, fyn ik noch altyd: it is in foarrjocht én in weelde om in rol spylje te meien op ien fan de meast lokkige mominten yn it libben fan twa minsken.

 

Yn 2015 krige ik der noch in geweldige útdaging by; doe waard ik keazen as Steatelid en letter as Fraksjefoarsitter foar de FNP yn Provinsjale Steaten fan Fryslân. In boppeslach! Om der oan by te dragen dat Fryslân, de provinsje dy’t my sa oan it hert bakt sit, takomstbestindich te meitsjen en goed oer te dragen oan ús neiteam,rekket my djip.

 

Ik fiel my mei herte en siele ferbûn mei Fryslân.

 

Mei groetnisse,
Corlienke de Jong

 


Oanhingsel(s):
Corlienke_de_JongW750.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling