FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje

FNP Steatefraksje

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten, ûnderoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:
- it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
- it opstellen fan de rânebetinksten foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
- kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: Sy kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling