FNP Fryslân
Us minsken - Steatefraksje
FNP Steatefraksje

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten, ûnderoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:
- it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
- it opstellen fan de rânebetinksten foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
- kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: Sy kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.Corlienke de Jong

Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

 

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

 Sybren Posthumus

Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje, AB-Tresoar en Platfoarm Europa

 

Wenplak: Reduzum

E-post: s.posthumus@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 Wopke Veenstra

Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 4, Miljeu

Programma 5, Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou ynklusyf mynbousaken

Lid Algemien Bestjoer IPO

 

Wenplak: Boelensloane

E-Post: w.veenstra@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29Klaas Fokkinga

Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 9, Romte en Wenjen

 

Wenplak: Nes (NEF)

E-post: k.fokkinga@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 200 335 81Rein van der Wal

Earste opfolger

 

Wenplak: Surhústerfean

E-post: rein.van.der.wal@fnp.frl

Tillefoan:
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling