FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten wetterskip
FNP Kandidaten Wetterskip Fryslân 2019
1 Bram Bonnema, Frjentsjer
2 Yde Dijkstra, Ljouwert
3 Bert Vollema, Tsjom
4 Jan van der Kooi, Ryptsjerk
5 Wietske Poelman, Strobos
6 Jeltsje Piersma, Nijemardum
7 Gabe Schaaf, Baard
8 Johannes van der Pal, De Lemmer
9 Wietze Lap, De Rottefalle
10 Age de Jong, Skearnegoutum
11 Annigje Toering, Mantgum
12 Sicco Rypma, Blauhús
13 Frank de Boer, Ljouwert
14 Geerling Schippers, Burgum
15 Sake van der Meer, Koatstertille
16 Poppe Hooijsma, Mildaam
17 Jaap Cuperus, Dokkum
18 Auke Bijlsma, Terherne
19 Jan van der Schaar, Tsjummearum
20 Durk Oosterhof, Drachten

Us listlûker: Bram Bonnema

Wenplak: Frjentsjer

E-post: bram.bonnema@fnp.frl
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling