FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten Steaten

7. Gerben van der Mei

Wenplak: Tsjummearum

E-Post: gerben.van.der.mei@fnp.frlIk bin Gerben van der Mei, wenje yn Tsjummearum der’t ik yn 1957 ek berne bin. Tegearre mei Sietske hawwe wij trije bern dy’t al wer in skoftsje de doar út binne.

 

Nei myn stúdzje HEAO en Fiskaal Rjocht yn Grins haw ik bij in grut kantoar it fak fan belestingadviseur leard. Mar alwer sa’n 25 jier fertsjinje ik de kost yn myn eigen praktyk. Undernimmers, partikulieren en akkountants- en administraasjekantoaren kinne in berop op mij dwaan.

 

Fan 2002 oant 2010 wie ik riedslid foar de FNP yn de gemeente Frjentsjerteradiel, no Waadhoeke. Neist de polityk bin ik al jierren aktyf yn bestjoeren fan ferskate (doarps-)ferienings en stiftings. Fan de Stifting Slachtemaraton wie ik fan de oprjochting yn 2002 oant 2013 ponghâlder. Njonkenlytsen bin ik alwer hast 7 jier foarsitter fan doarpsbelang. Fierder fertsjintwurdigje ik de doarpen yn de regio yn de bestjoerskommisje Gebietsûntwikkeling Noardwest Fryslân. In provinsjale kommisje dy’t ynsteld is om de herstelwurken fan de gefolgen fan de sâlt- en gaswinning út te fieren.

 

Mei de FNP wol ik my ynsette foar it unike fan Fryslân, de Friezen, de mienskip. Om ús hinne sjogge jo yn de doarpen de gefolgen fan krimp en fergrizing. Foarsjenningen dy’t ferdwine, leefberheid yn de knipe, it fuortlûken fan jongerein (braindrain).

Ynsette op behâld fan foarsjenningen en in goede ynfrastruktuer hawwe wy nedich. In goede berikberheid mei (iepenbier) ferfier sawol yn Fryslân, as mei de rest fan Nederlân.


Oanhingsel(s):
Gerben_van_der_Mei.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling