FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten Steaten

5. Wopke Veenstra

Wenplak: Boelensloane

E-Post: wopke.veenstra@fnp.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29Ik bin Wopke Veenstra, berne te Smellingerlân op 17 juny 1962 en ik sil my efkes koart foarstelle.

Griet en ik binne troud op 24 septimber 1962, we binne tige wiis my ús dochter Tineke. Yntusken is der ek in skoansoan in ús fermidden kaam: Hains Mous. We wenje yn Boelensloane yn de gemeente Achtkarspelen. Oant ferline jier hawwe we in biologyske feehâlderij behoffene op de Boelensloane, mar troch in ûngemak is dit net mear mooglik. Dat is spitich mar it is net oars. Lokkich is de measte grûn wol oergongen nei in biologyske boer.

 

Foar de FNP mocht ik 6 jier lang yn it algemien bestjoer fan it Wetterskip sitte. Nei dizze perioade bin ik yn de Steaten kommen, oant no ta mei in soad niget want it is prachtich wurk. Foardat ik yn de Steaten kaam, haw ik yn ferskate agraryske natoer-ferieningen bestjoerlik aktyf west. Dat begûn by de VANLa (Achtkarspelen), dêrnei kaam it bestjoer fan de NFW (Noardlike Fryske Wâlden) op myn paad. Fandêr út kaam ik ek yn it bestjoer fan BoerenNatuur ôfdieling Fryslân. Doe't ik yn de Steaten kommen bin, haw ik ôfskied fan al dizze bestjoeren nommen. Ik wol sûnder 'last en ruggespraak' it ferhaal yn de Steaten dwaan kinne. Fandêr gjin bestjoerlike aktiviteiten dy't neffens my net te kombinearjen binne mei it Steatenlidmaatskip.

Op dit stuit bin ik foarsitter fan de Minniste gemeente Rottefalle / it Wietfean, en doch noch wat foar de fuotbalferiening fan de Rottefalle: VVR Rottevalle.

 

Graach wol ik my de kommende Steatenperioade wer ynsette foar de FNP!

 


Oanhingsel(s):
Wopke_VeenstraW7502.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling