FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten Steaten

2. Corlienke de Jong

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66Graach stel ik my efkes foar: Corlienke de Jong is myn namme en ik kom fan ’e Jutryp; in lyts doarpke ûnder de reek fan Snits. Ik bin troud en mem fan trije prachtige dochters, dy’t alle trije bûten Fryslân studearje, wurkje en wenje. Yn it deistige libben wurkje ik al mear as 30 jier as dosint op it Friesland College yn Hearrenfean op de Technyk-ôfdieling. Njonken lesjowende taken, hâld ik my dêr dwaande mei de staazjekoördinaasje fan meubelmakkers en skipsinterieurbouwers. Yn dy funksje kom ik yn tal fan bedriuwen binnen en bûten Fryslân om ús studinten te begelieden. Ek bin ik noch relaasjebehearder fan de sektor Technyk fan ús skoalle.

 

Sûnt 1992 haw ik in hiele moaie njonkenfunksje krigen; doe bin ik nammentlik trou-amtner wurden fan de gemeente Wymbritseradiel en letter fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Wat ik doe fûn, fyn ik noch altyd: it is in foarrjocht èn in weelde om in rol spylje te meien op ien fan de meast lokkige mominten yn it libben fan twa minsken.

 

Yn 2015 krige ik der noch in geweldige útdaging by; doe waard ik keazen as Steatelid en letter as Fraksjefoarsitter foar de FNP yn Provinsjale Steaten fan Fryslân. In boppeslach! Om der oan by te dragen om Fryslân, de provinsje dy’t my sa oan it hert bakt sit, takomstbestindich te meitsjen en goed oer te dragen oan ús neiteam, dat rekket my djip.

 

Ik fiel my mei herte en siele ferbûn mei Fryslân.


Oanhingsel(s):
Corlienke_de_JongW7502.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling