FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten Steaten

10. Lisette Akkerman

Wenplak: Ferwert

E-post: lisette.akkerman@fnp.frl

Tillefoan:Myn namme is Lisette Akkerman, 36 lentes jong en ik wenje tegearre mei myn freon yn Ferwert. Ik wurkje yn 'e útfeartsoarch en dêrneist ha ik in eigen bedriuw yn coaching en training.

 

Sûnt 2014 bin ik polityk aktyf; earst as riedslid fan de FNP yn Ferwerderadiel en no nei de weryndieling fan 1 jannewaris 2019 yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân. Fryslân is in prachtige provinsje mei in eigen taal, mei prachtige natoer en lânskippen en mei unike sporten. Dit moatte we behâlde en beskermje. Ek de leefberens yn doarp en wyk moat goed wêze, mei goed iepenbier ferfier en in doarpshûs of wykgebou om inoar te treffen.

 

Ik fyn it wichtich dat minsken mei nocht en wille wurkje, libje, ûntspanne en genietsje kinne yn en fan harren prachtige provinsje. Ik set my dan ek graach yn foar de natoer en it bioferskaat, de leefberens, behâld fan sport, kultuer en soarchfoarsjenningen foar jong en âld!


Oanhingsel(s):
Lisette_AkkermanW750.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling