FNP Fryslân
Us minsken - Kandidaten Steaten
FNP Kandidatelist Provinsjale Steateferkiezings 2019

Hjirûnder ús list mei 50 kandidaten. Under de list fine jim in oersjoch fan de earste 10 mei wat mear ynfo oer dizze kandidaten.

 

1 Johannes Kramer, Sibrandabuorren
2 Corlienke de Jong, Jutryp
3 Sijbe Knol, Sint-Anne
4 Sybren Posthumus, Reduzum
5 Wopke Veenstra, Boelensloane
6 Rein van der Wal, Surhústerfean
7 Gerben van der Mei, Tsjummearum
8 Albert Seldenrust, Ljouwert
9 Thom Feddema, Raard
10 Lisette Akkerman, Ferwert
11 Janke de Vries, Dunegea
12 Klaas Fokkinga, Nes (NEF)
13 Gea Iedema, Frjentsjer
14 Bert Koonstra, Sweagerbosk
15 Liskje Flapper, Burchwert
16 Ate Eijer, Jobbegea
17 Welmoed van der Werf, Dokkum
18 Sicco Rypma, Blauhús
19 Gerda de Vries, De Jouwer
20 Leendert Ferwerda, Sint-Anne
21 Ben Bruinsma, Sint-Anne
22 Jeltsje Piersma, Nijemardum
23 Jelle Gerbrandy, Drylts
24 Anje Wester, Earnewâld
25 Rikus Sinnema, Stiens
26 Tsjerk Bouwhuis, Toppenhuzen
27 Ferry van der Ploeg, De Westereen
28 Jochum Meester, Sint-Jânsgea
29 Aant Jelle Soepboer, Nijewier
30 Jan Pieter van der Velde, Ryptsjerk
31 Hanneke Jouta, Ferwert
32 Chris van Hes, De Jouwer
33 Alette de Jong-Kleefstra, Nijbrêge
34 Ruurd de Graaf, Dokkum
35 Aeltsje de Groot-Zantema, Stiens
36 Jaap Postema, Dokkum
37 Saapke de Groot-Voolstra, Ljouwert
38 Jorrit Zondervan, Wâldsein
39 Lyda Veldstra, Grou
40 Bram Bonnema, Frjentsjer
41 Jan Willem Tuininga, Stiens
42 Wijbe Postma, Eastermar
43 Corry Bergstra-Veldhuis, Snits
44 Jan Dijkstra, Hitsum
45 Annigje Toering, Mantgum
46 Tjibbe Brinkman, Twizel
47 Durk Durksz, Vegelinsoard
48 Pytsje de Graaf, Ternaard
49 Wout Zijlstra, Folsgeare
50 Cees van Mourik, De Gaastmar1. Johannes Kramer

Wenplak: Sibrandabuorren

E-post: johannes.kramer@fnp.frl2. Corlienke de Jong

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 663. Sijbe Knol

Wenplak: Sint Anne

E-post: sijbe.knol@fnp.frl

Tillefoan: 06 - 309 444 154. Sybren Posthumus

Wenplak: Reduzum

E-post: sybren.posthumus@fnp.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 5. Wopke Veenstra

Wenplak: Boelensloane

E-Post: wopke.veenstra@fnp.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 296. Rein van der Wal

Wenplak: Surhústerfean

E-Post: rein.van.der.wal@fnp.frl

Tillefoan:7. Gerben van der Mei

Wenplak: Tsjummearum

E-Post: gerben.van.der.mei@fnp.frl8. Albert Seldenrust

Wenplak: Ljouwert

E-post: albert.seldenrust@fnp.frl

Tillefoan: 06 - 460 714 149. Thom Feddema

Wenplak: Raard

E-post: thom.feddema@fnp.frl10. Lisette Akkerman

Wenplak: Ferwert

E-post: lisette.akkerman@fnp.frl

Tillefoan:
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling