FNP Fryslân
Us minsken - Johannes kramer
Deputearre Johannes Kramer

Ik bin Johannes Kramer, ik bin 51 jier âld en wenje mei Christina en ús fjouwer bern, Tsjits, Gooitske, Gerrit en Arjen yn Sibrandabuorren.

 

 
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling