FNP Fryslân
Us minsken - Europa

Olrik Bouma

Olrik Bouma yn EFA-bestjoer

De FNP sit yn it bestjoer fan de EFA (klik hjir om mear oer de EFA te lêzen). Dêrtroch kinne wy ek tuskentiids de kontakten waarm hâlde en ynfloed hawwe op Europeeske beslútfoarming. Bestjoerslid yn de EFA en ‘ús man yn Brussel’ is Olrik Bouma: olrik.bouma@fnp.frl.

 

Wenplak: Brussel

E-post: olrik.bouma@fnp.frl

 

Adres:

European Free Alliance (Europeeske Frije Alliânsje)
Boomkwekerijstraat 1, B-1000-Brussel, Vlaanderen.
Oanhingsel(s):
Olrik_Bouma.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling