FNP Fryslân
Us minsken - Earste Keamer
De stim fan Fryslân yn de Earste Keamer

Gerben Gerbrandy:
‘De Haach kin Frysk lûd wol brûke’

 
Myn namme is Gerben Gerbrandy en ik ha my kandidaat steld om foar de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) in sit yn de Earste Keamer yn te nimmen. Dy stimmers dy’t op de FNP (of Provinsjaal Belang Fryslân) stimme, stimme dus yndirekt ek op my.Hindrik ten Hoeve

Hindrik ten Hoeve (FNP) hat mei-inoar 12 jier senator west foar de OSF. Hy hie grut oansjen en hat beskiedend west yn tal fan saken, lykas it opkearen fan besunigingen op kultuer, it feilichstellen fan Frysktalige berne-opfang en it feilichstellen fan de ûnôfhinklikens fan Omrop Fryslân.
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling