FNP Fryslân
Us minsken - Bestjoer
Haadbestjoer FNP Fryslân
Algemiene e-post:   

HB.ynfo@fnp.frl

     
FotovanCees
 

Cees van Mourik

Wenplak: De Gaastmer

Tillefoan: 0515-469393

 

E-post: cees.van.mourik@fnp.frl

 

Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings De Fryske Marren, Hearrenfean en Weststellingwerf

     
 Eddie de Vries  

Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

Tillefoan: 0512-525392

E-post: eddie.de.vries@fnp.frl

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Waadhoeke en Tytsjerksteradiel

     
Jaap Cuperus   

Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

Tillefoan: 0519-298087

E-post: jaap.cuperus@fnp.frl

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Achtkarspelen, Smellingerlân en Dantumadiel

     
Jehannes Elzinga   

Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

Tillefoan: 0517-234524

E-post: jehannes.elzinga@fnp.frl

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân

     

Cees febr 2012 lyts

 

Cees Nieboer

Wenplak: Tsjerkwert

Tillefoan: 0515-579657

E-post: cees.nieboer@fnp.frl

 

Digitale Media

EFA-kommisje

PR-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Ljouwert

 
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling