FNP Fryslân
Stanpunten program - Provinsjale Steaten

Programma Provinsjale Steaten

 

 

2015-2019 Minder Den Haach, mear Fryslân 

 

DEFINITIVE ferzje (5), fêststeld troch de Algemiene Ledegearkomste op 7 novimber 2014

 

Jo kinne hjir it folsleine program as *.pdf delhelje (tekst, FR)

 

U kunt hier het volledige programma als *.pdf downloaden (tekst, NL)

 

Klik hier veur et FNP pergramme in et Stellingwarfs (tekst, Stellingwarfs)

 

Klik hier foor 't FNP program in 't Bildts (tekst, Bildts)

 

 


Oanhingsel(s):
FNP programma 2015-2019 NL
FNP pergramme 2015-2019 Stellingwarfs
FNP program 2015-2019 Bildts

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling