FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Program

FNP programma Provinciale Steaten 2019-2023

Hjirûnder is it FNP programma Provinciale Steaten yn meardere talen te lêzen. Dit programma is definityf fêststeld yn de Ledegearkomste fan 23 novimber 2018 te Wurdum.

 

Frysk
FNP programma PS2019 Frysk
Nederlands
FNP programma PS2019 Nederlânsk
Bildts
FNP programma PS2019 Bildtsk
Stellingwarfs
FNP programma PS2019 Stellingwarfs

Oanhingsel(s):
FNP_Steateprogram_2019_DEFINITYF.pdf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling