FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Program

Programma Provinsjale Steaten

 

 

2015-2019 Minder Den Haach, mear Fryslân 

 

DEFINITIVE ferzje (5), fêststeld troch de Algemiene Ledegearkomste op 7 novimber 2014 

 

Jo kinne hjir it folsleine program as *.pfd delhelje (tekst - FR)

 

U kunt hier het volledige programma als *.pdf ophalen (tekst - NL) 

 

Klik hier veur et FNP pergramme in et Stellingwarfs (tekst - Stellingwarfs)

 

Klik hier foor 't FNP program in 't Bildts (tekst - Bildts)

 

 

 


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling