FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Oersicht

Provinsjale Steaten

 Jou lud stim embleem FC  

Kontakt:

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs 

Twabaksmerk 52,

8911 KZ 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Tillefoan 058-2925803

E-post fnp@fryslan.frl

   180px Fryske Flage 2

 

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ‘e 4 jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

- kaders stelle: hja jouwe Deputearre Steaten de betingsten mei foar it bestjoeren fan de provinsje;

- kontrolearje: hja kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge;

- fertsjintwurdigje: hja fertsjintwurdigje de befolking fan Fryslân.

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag. 

 

De FNP hat op it stuit in fraksje mei 4 sitten yn de Steaten en profilearret him as aktive spiler yn de politike arena. 

 

 


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling