FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Oersicht

Provinsjale Steaten

Jou lud stim embleem FC  

Kontakt:

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs

Twabaksmerk 52,

8911 KZ

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Tillefoan 058-2925803

E-post fnp@fryslan.frl

   180px Fryske Flage 2

 

Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit in fraksje mei 4 sitten yn de Steaten.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn 'e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: Sy kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.

 

 


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling