FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje

Nijsbrief FNP Steatefraksje novimber 2010

Annigje Toering nije listlûker FNP

 

Annigje Toering nije listlûker FNP

A Toering FNP  

Annigje Toering út Mantgum is de nije kandidaat-listlûker fan de FNP foar de steateferkiezings fan maart 2011. Johannes kramer is kandidaat-deputearre. Op 26 novimber moat de algemiene ledegearkomste noch beslute oer de definitive list.

 

Lês mear 

 

 

 

Nijs út de Steaten fan 3 novimber

A Toering FNP  

Ferbreding seediken, Boppeslach en Kulturele Haadstêd.

 

Lês mear 

 

 

 

In nij Thialf ? 

 NijThialf  

De FNP kiest foar it behâld fan Thialf as toplokaasje foar it reedriden.

Wy wolle lykwols al de ferskate mooglikheden fan renovaasje of nijbou tsjin elkoar ôfwaagje kinne.

 

Lês mear 

 

 

 

Weryndieling: plattelân bestjoerlik yn de kjeld ?  

 FrieseMeren    

 

Giet it no om bestjoerskrêft of om de finansjele posysje fan Fryske stêden?

 

Lês mear

 

 

 

 

 

Sybren Posthumus earste opfolger

 Ynhammerjen Sybren 25 aug 2010 002  

Steatefraksje krijt fersterking.

Lês mear 

 

 

 

Weryndieling 2: deputearre út de bocht

 simonkuipers  

 

PvdA deputearre út de bocht mei krityk op Fryske plattelânsgemeenten.

 

Lês mear

 

 

 

Iepenbier ministearje en bestjoersrjocht út Ljouwert wei ?

 fnp-kramer  

Net allinnich it Iepenbier Ministearje mar ek de ôfdieling Bestjoersrjocht fan de rjochtbank moat yn Ljouwert bliuwe.

 

Lês mear

 

 

 

Berne: Arjen Folkert Kramer

 Kramerkes1  

 

Johannes Kramer is heit wurden fan in jonge soan.

Der binne no fjouwer lytse Kramerkes.

 

Lokwinsk? Mail kramer@sis.fryslan.nl

 

 

 

 

 

Gefolgen sâltwinning net goed yn byld

 douwe 1  

De FNP is fan betinken dat it Miljeu Effekt Rapport tekoartsjit, ûnfolslein is en benammen de klam leit op de geunstige gefolgen fan it winnen fan sâlt. 

 

Lês mear

 

 

 

FNP skipper wint Steatesilen

 auke steatesilen  

Auke Bijlsma hat mei syn tiim de tradisjonele sylwedstryd fan de Fryske Steaten wûn. De FNP skipper wie neffens CdK Jorritsma yn alle opsichten 'superieur'.

 

Lês mear

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling