FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje

Steateleden dogge mei oan Grut Frysk Diktee

Pytsje de Graaf twadde by de Pommeranten

Pytsje de Graaf en Johannes Kramer hawwe meidien oan it Grut Frysk Diktee.

It Diktee wie op 20 april yn de Steateseal yn Ljouwert.

 

Pytsje, dy't ferline jier noch de minste flaters makke, kaam dit jier op 10 flaters.

Dat levere har it twadde plak op yn de kategory 'Pommeranten'.

Johannes einige mei 22 flaters.

 

It Grut Frysk Diktee waard dit jier wûn troch de Fryske klassikus André Looijinga út Grins (6 flaters).Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling