FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje

Presintaasje ûndersyk 'krimp en gemeentefinânsjes'

Rapport 'Bevolkingsdaling en gemeentelijke financiën' útbrocht.

Befolkingskrimp jout net de ferûnderstelde finansjele problemen foar gemeenten yn Nederlân. Dat is de ferrassende konklúzje fan in ûndersyk troch de Ryksuniversiteit yn Grins (RUG) yn opdracht fan de FNP. Lês fierder.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling