FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje
01-07-2009 - Minder romte foar Kolleezje mei kompensaasjepakket Suderseeline
01-07-2009 - Swier debat ferkeap Nuon-oandielen
01-07-2009 - Algemiene Skôgings en Kadernota 2010
01-07-2009 - Gjin posityf advys weryndieling SW-hoeke
01-07-2009 - N381 dochs fia W1 trasee
01-07-2009 - Vogelaarwiken op it plattelân ?
10-06-2009 - Beropsfeart fia Earnewâld lûkt oandacht provinsjale polityk
10-06-2009 - Fitaal Plattelân
10-06-2009 - SAR helikopters
10-06-2009 - Finânsjes Plattelânsbelied
10-06-2009 - Ekskurzje mega-wynmûnen Wûnseradiel
10-06-2009 - FNP bliid mei fersterking EFA-fraksje Europeesk parlemint
07-05-2009 - Post Plaza en it Frysk
07-05-2009 - ICT - wat kan IK ermee?
07-05-2009 - Gjin ekstra gas en sâlt út besteande putten
07-05-2009 - Takomst fan de Ôfslútdyk
07-05-2009 - Ut de Steaten fan 18 maart
07-05-2009 - Fryslân Kulturele Haadstêd?
07-05-2009 - Wurkbesite N381
07-05-2009 - Duorsumensbelied
07-05-2009 - Provinsjale buorden by de Burgumer Mar
07-05-2009 - Grinzen Noardlike Fryske Wâlden
07-05-2009 - FNP skoart knap yn Steaten 2008
07-05-2009 - De Steaten fan 22 april
26-02-2009 - Vermilion wol gaskraan wer iependraaie by Frjentsjer
26-02-2009 - Frysk foarearst net yn Grûnwet
26-02-2009 - Ynspraakjûn N381 - Trasee Donkerbroek - Easterwâlde
26-02-2009 - Wetter libbet yn Fryslân
26-02-2009 - Auke Bijlsma beëdige as kommisjelid
26-02-2009 - Nuon oandielen
26-02-2009 - Ut de Steaten fan 11 febrewaris
26-02-2009 - Reaksje FNP op notysje ’Taakbewust - Toekomstbestendig’ Provinsje
26-02-2009 - Meartaligens in Boppeslach yn it ûnderwiis
18-12-2008 - Koart nijs út de Steaten 17 desimber 2008
18-12-2008 - Behears- en Untwikkelplan Waadgebiet
18-12-2008 - De FNP yn Den Haag
18-12-2008 - Nij Provinsjehûs
18-12-2008 - Wurkbesite Keamer fan Keaphannel yn Ljouwert
18-12-2008 - FNP Alternativen Begrutting 2009: miste kânsen foar de koalysje
18-12-2008 - Koart nijs Steaten 5 novimber
18-12-2008 - Skaalfergrutting yn de lânbou
18-12-2008 - De Kanon fan de Fryske skiednis
18-12-2008 - Kryst en nijjierswinsk
24-10-2008 - Douwe Bijlsma sprekt oer taalbelied Nederlân op kongres Budapest
24-10-2008 - Inisjatyf foar sintraal buro útfiering Frysk taalbelied
24-10-2008 - De FNP docht mei oan de Wetterskipsferkiezing
24-10-2008 - Plattelânsprojekten NW-Fryslân
24-10-2008 - Nijsflits fan de Steaten fan 17 septimber
24-10-2008 - Winnen fan gas en sâlt oan de kust no stillizze
24-10-2008 - Wurkbesite KNJV 19 septimber 2008
24-10-2008 - In dei nei De Haach ...
02-07-2008 - Fersprieding Wolkomstpakketten begûn
02-07-2008 - FNP easket opheldering oer jier fertraging by nije opset Programma Behear
01-07-2008 - Steatefraksje wer tige aktyf mei moasjes
01-07-2008 - Teater Snits en glêstúnbou yn Steaten 25 juny
01-07-2008 - Steaten 18 juny: mear grip op Noardlike gearwurking
01-07-2008 - Moaie ekskurzje agrarysk natuerbehear yn Kollumerlân
01-07-2008 - Ofsluting politike seizoen mei barbecue
01-07-2008 - Teamsesje op It Amelân
01-07-2008 - Wurkbesite LTO yn Blesdijke
01-07-2008 - Wurkbesite Fryske Gea
01-07-2008 - Yn de kunde komme mei de nije Kommissaris
01-07-2008 - Steaten 14 maaie: besunigingen en droege fuotten
01-07-2008 - Grand Canyon en Las Vegas
29-04-2008 - Glêstúnbou: lestige kar tusken wurk en lânskip
29-04-2008 - De Sintrale As en it Nasjonale Lânskip
29-04-2008 - Nijs út de Steaten fan 19 maart
29-04-2008 - Agrarysk Natuerbehear
29-04-2008 - Fryslân moreel oanspraaklik foar pealrot
29-04-2008 - Johannes Kramer (wer) heit
29-04-2008 - Yntegrale oanpak N381
29-04-2008 - FCDS: ûndertitels Omrop Fryslân graach yn it Hollânsk
29-04-2008 - Europeeske stipe foar Fryske waadeilannen
29-04-2008 - Marten van der Veen ôfset nei Roemenië
29-04-2008 - Taaltoets foar pjutten
29-04-2008 - Algemiene skôgings en Kaderbrief 2009
29-04-2008 - Kompensaasje Suderseeline: sigaar út eigen doaze?
29-04-2008 - Ôfskied CdK Nijpels
29-04-2008 - Wetterskipsferkiezings
29-04-2008 - FNP wol opsinten retoer boarger

Werom

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling