FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje
06-11-2012 - FNP nijsbrief Steaten oer regearakkoart
Plan Lânsdielen 'bile oan de woartel fan Fryslân'

02-10-2012 - FNP nijs út de Steaten fan septimber
Nijsbrief Steatefraksje no online

19-07-2012 - Simmersluting, ynvestearje yn OV en fakmanskip
Nijsbrief FNP Steatefraksje no online

28-06-2012 - Provinsje stekt soad jild yn Fryske natuer
Ekstra jild foar greidefûgels troch FNP-amendemint

02-05-2012 - Wynmoleplannen, Waadgasjild en it Nije Winkeljen
Nijsbrief Steatefraksje no online

04-04-2012 - Nijsbrief Steatefraksje: FNP skerp op mega-wynparken en Frysk
Fierder: EFA kongres Ljouwert, provinsjale hierprizen, Noardlik Lânsdiel en skjinne enerzjy

29-02-2012 - FNP Nijsbrief febrewaris: Europa, Thialf en it gasjild
Fierder: *.frl, it Natuerakkoart en sosjale media

31-01-2012 - FNP-Nijsbrief jannewaris: politike trochbraak mei pleit gasjild
Oersjoch aktiviteiten fan de Steatefraksje

24-12-2011 - FNP winsket jim noflike feestdagen en in goede start fan 2012
Nijs út de Steaten fan desimber en noch folle mear

19-10-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje oktober 2011
Ferhuzing Provinsjehûs, aksje tsjin sâltwinning en de krisis yn Europa

15-07-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje july 2011
Oer kultuer, simmersluting en útfieringsakkoart koalysje

20-06-2011 - Help Tryater: de striid is noch net dien !
FNP komt op foar Tryater yn Europeesk Parlemint

26-05-2011 - Nijsbrief FNP Steatefraksje maaie 2011
Nije taakferdieling fraksje, wurkbesite Skriezekrite en debat oer ôffaloven REC Omrin

22-12-2010 - Nijsbrief FNP Steatefraksje desimber 2010
Dupearren pealrot bliid mei ynset FNP

04-11-2010 - Nijsbrief FNP Steatefraksje novimber 2010
Annigje Toering nije listlûker FNP

08-07-2010 - Nijsbrief FNP-Steatefraksje july 2010
Net besunigje op Taal en Kultuer

03-05-2010 - Nijsbrief FNP-Steatefraksje april 2010
FNP komt op foar frijwilligers maatskiplike organisaasjes

22-04-2010 - Steateleden dogge mei oan Grut Frysk Diktee
Pytsje de Graaf twadde by de Pommeranten

21-04-2010 - Nijs út de Steaten fan 21 april
Takendiskusje mei Provinsje Plus, Merk Fryslân en Natuer-en Lânskipsbehear

29-03-2010 - Frijwilligerswurk
FNP komt op foar frijwilligers maatskiplike organisaasjes

17-03-2010 - Nijs út Steaten fan 17 maart
Reservearingssônes seediken, Bouwurk, CO2 yn Fryske boaiem, Mar Aldegea

24-02-2010 - Feilichheid seekonteners
FNP bepleitet feiligens seekonteners Waad- en Noardsee yn EU parlemint

10-02-2010 - Nijs út de Steaten fan 10 febrewaris
Noardwesttangent, N381, werprioritearing RSP-ZZL pakket; parkeargaraazje Provinsjehûs, Nota Erfguod en ynterpellaasje REC

25-01-2010 - Gebietsplan NW-Fryslân
Gebietsplan NW-Fryslân oanpasse oan ekstra boaiemdelgong.

23-01-2010 - FNP skoart knap yn Steaten 2009
Tige betûfte fraksje wurket polityk effektyf gear.

18-12-2009 - Gemeenten stappe út Omrin
Fanwegen de REC stappe gemeenten út Omrin. Fragen oer de gefolgen foar it provinsjale miljeubelied.

18-12-2009 - Slagge wurkbesite Achtkarspelen
Steateleden en riedsleden fan de FNP hawwe har foarljochtsje litten oer in tal wichtige projekten yn Achtkarspelen.

18-12-2009 - Kilometerheffing
Regio net betelje litte foar files yn de Rânestêd

18-12-2009 - Wer fragen oer asfaltsintrale
De deputearre jout gjin konkrete antwurden, derom stelt de FNP nije fragen oer it plan foar in asfaltsintrale by Ljouwert.

18-12-2009 - Fryslân, lân fan taal
Steatekommisje Boarger en Mienskip bypraat oer it wurk fan de Afûk. It giet de Afûk om taaloerdracht en taalpromoasje.

18-12-2009 - Nijs út de Steaten fan 16 desimber
FNP glêshelder tsjin REC Omrin - Slagge FNP moasje by Iepenbier Ferfier - Steaten stimme yn mei Fryske Universiteit - FNP kritysk oer wynmûnepark Urk - Skuor yn de broek foar Galema mei Nij Thialf

10-12-2009 - Digitale regiomarketing
Fergees ynformaasje ophelje mei barcode op in smartphone.

12-11-2009 - Debat yn Steaten oer Keunstensintrum A7 wegere troch koalysje
In oanfraach troch de SP foar in ynterpellaasje oer it fallite Keunstensintrum A7 kaam net fierder as in proseduere debatsje yn de Steaten fan 4 novimber.

12-11-2009 - Wurkbesite Steatefraksje oan It Hearrenfean en Skarsterlân
Plannen provinsje by Tsjalbert ten koste fan kwaliteit fan de romte en Hotel yn doarpskom Langwar better

12-11-2009 - Jeugd leafde foar de natuer bybringe
FNP Steateleden Pytsje de Graaf( de hiele dei), Marten van der Veen en Douwe Bijlsma (allinnich moarns) hawwe dielnommen oan in dei oer Natuer- en Miljeu Edukaasje (NME). Se kamen wakker entûsjast wer thús. Mar der binne ek soargen.

12-11-2009 - Johannes Kramer sjocht foarút nei 2011: de Trend brekke
It wurdt foar it Kolleezje noch in hiele hijs om de beloften fan it Koersdokumint, in Griener, Sosjaler en Frysker Fryslân, noch wier te meitsjen.

12-11-2009 - It Tredde Wetterhúshâldingsplan
Wurdfierder Douwe Bijlsma hie súkses mei ferskate moasjes oer it Wetterhúshâldingsplan.

12-11-2009 - FNP moasje bestjoerskrêft Boarnsterhim krijt mearderheid
Yn de provinsjale begrutting is jild útlutsen foar ûndersiken by it fersterkjen fan de bestjoerskrêft fan de Fryske gemeenten.

12-11-2009 - Fryslân Kulturele Haadstêd
De FNP stipet it stribjen fan de Provinsje om yn 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa te wurden.

12-11-2009 - FNP tefreden oer antwurd 380 KV heechspanningslieding
De fraksje hat mûnlinge fragen steld yn de Steaten oer de nije heechspanningslieding dwers troch Fryslân.

18-09-2009 - Annigje Toering fise-foarsitter Provinsjale Steaten


18-09-2009 - Flagge foar Frysk bataljon Havelte


18-09-2009 - Bosk & Greide yn Gaasterlân belûke by nij systeem natuer- en lânskipsbehear


18-09-2009 - Brief Kolleezje oer weryndieling SW-Fryslân te posityf


18-09-2009 - Belesting foar de boarger net omheech


18-09-2009 - Fûl debat oer REC Omrin


18-09-2009 - Lânbounota
It moat hielendal oars mei it provinsjale lânboubelied.

01-07-2009 - In wykein op It Amelân


01-07-2009 - Presintaasje ûndersyk 'krimp en gemeentefinânsjes'


01-07-2009 - Bedriuwsbesite Van der Galiën Koatstertille


01-07-2009 - Fryske marren oerdroegen oan Provinsje


Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling