FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijs

FNP: mear ynsette op geotermy

De FNP sil kommende woansdei yn de Steategearkomste pleitsje foar mear ynset op geotermy yn Fryslân. Neffens berekkenings fan de TU Twente kin geotermy yn 2050 soargje foar sa'n 25% fan de takomstige enerzjy-opbringst yn Fryslân

Op in soad plakken mei mear as 10.000 ynwenners of in soad waarmtefraach is in rendabele businesscase te meitsjen mei in weromfertsjintiid fan 5-10 jier. Alle reden foar Fryslân om yn aksje te kommen.

 

De FNP oerwaget om foar de Begrutting 2018 in moasje yn te tsjinjen oer dit ûnderwerp. Yn de Begrutting 2018 fan de provinsje Fryslân stiet no wol fermeld dat ‘in taname fan de produksje fan ierdwaarmte/geotermy' in doel is mar dat wurdt fierder net konkretisearre. Wol wurdt der op dit stuit mei ferskate partijen (gemeenten, bedriuwen, kennisynstellings) ynventarisearre wat de mooglikheden binne.

 

 De FNP wol no dat de Steaten fan Fryslân healwei 2019 ynformearre wurde hoe't geotermy as duorsume enerzjyboarne yn Fryslân op de lange termyn stimulearre wurde kin.

 

Mear ynformaasje, sjoch  http://sec2017.eu/


Oanhingsel(s):
geothermie


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling