FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijs
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota'
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal'
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren
27-10-2016 - Sizzenskip oer de soarch nei de regio
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge
03-10-2016 - FNP stekt personiel en besikers Sionsberg hert ûnder de riem
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding)
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg
30-06-2016 - FNP: ekologysk behear provinsjale bermen
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy
11-03-2016 - Fakatuere fraksjemeiwurker
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen
16-02-2016 - FNP: fragen oer burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning
13-11-2015 - FNP fragen: helikopters ambulânsesoarch faak te let
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober
28-09-2015 - Ryk én provinsje Fryslân meibetelje oan de Omrop
22-09-2015 - Rjochtbank en Hôf: fyzje en fleksibiliteit nedich
16-09-2015 - FNP fragen lûdsoerlêst wynturbines op lân
10-09-2015 - Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin !
03-09-2015 - FNP: gefolgen foar Fryslân ûndersykje yn saak NAM
31-08-2015 - FNP: rjochtspraak Ljouwert struktureel oerein hâlde
11-08-2015 - Stipe foar fierljeppen jeugd
07-07-2015 - Fragen oer fytstunnel yn provinsjale wei N358 Surhuzum
24-06-2015 - FNP moasje: dochs tunnel Hollandiastrjitte
19-06-2015 - FNP: soarch oer baneferlies by Underwiisynspeksje
30-05-2015 - Alle provinsjale mailadressen no oer op *.FRL
27-05-2015 - Rein van der Wal Earste opfolger by Steatefraksje
27-05-2015 - FNP fûleindich tsjin Noardlike plannen Omrop Fryslân
22-05-2015 - FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum
21-05-2015 - Nij Kolleezje yn Steaten 20 maaie 2015
15-05-2015 - FNP: Wiis mei nij Koälysjeakkoart
09-04-2015 - Klaas Fokkinga earste opfolger FNP
25-03-2015 - Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten
13-03-2015 - Gjin ûnnedige nije bedriuweterreinen ûntwikkelje
10-03-2015 - FNP: no stappen sette foar takomst Omrop Fryslân
09-03-2015 - Haachske Autoriteit grypt yn by Fryske breedbân ynternet projekten
23-02-2015 - Fragen oer iensidige stipe 'Noardlike' ûndernimmersbeurs
19-02-2015 - Hans Konst wol omwenners net belûke by sinneparken
18-02-2015 - Weardefolle beammen by stasjon Ljouwert behâlde
18-02-2015 - FNP: opkomme foar lokale inisjativen breedbân ynternet
02-02-2015 - FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer
29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte
28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten
19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân
16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet
08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch
16-12-2014 - De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op it lân
10-12-2014 - Anna Martha van Mei ynstallearre as Steatelid foar FNP
09-12-2014 - Ynvestearje yn digitale helpmiddels Frysk
28-11-2014 - Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân
17-11-2014 - Wikseling fan de wacht yn de FNP Steatefraksje
13-11-2014 - Ynvestearring meartalich ûnderwiis giet troch nei 2015
11-11-2014 - FNP: ynvestearje yn trochgeande learline meartaligens
30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no'
21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum
20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân
03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming
27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert
25-09-2014 - Guozzen, lânbou en it tsjuster
10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad'
08-09-2014 - FNP: gjin praatsessy's, mar oan'e slach mei projekten Soarchekonomy
04-09-2014 - Wer steatefragen FNP oer rûnwei De Westereen
31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel
27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018
03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân
25-06-2014 - Algemiene Skôgings yn de Steaten
20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte'
19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten
11-06-2014 - FNP komt op foar wurknimmers Hartman
09-05-2014 - FNP: fakmanskip stimulearje troch stipe oan bedriuwsskoallen
07-05-2014 - FNP inisjatyf digitalisearring Frysk erfgoed
29-04-2014 - Oerdracht havenpieren Harns net op kosten Fryske boarger
22-04-2014 - FNP: soargen oer oanpak boaiemsanearing Mildaam
26-03-2014 - FNP: treningssintrum KNSB behâlde foar Fryslân
24-03-2014 - FNP: Ljouwert better oanjaan op ANWB-buorden
22-03-2014 - Provinsje, yn aksje foar gas- en sâltskea
06-03-2014 - Soarch oer ûnderhâld âlde gebouwen Fries Museum
03-03-2014 - FNP: Fryske sizzenskip Alliander behâlde
26-02-2014 - FNP wurkbesite Weststellingwerf Natuurlijk
20-02-2014 - FNP: ûndersyk wynmûnepark Iselmar nedich
13-02-2014 - FNP: nije rûnwei De Westereen ten koste fan omjouwing
11-02-2014 - Fûns foar skea troch stienmurd
04-02-2014 - Net langer wachtsje mei ôfspraken gas- en sâltwinning Fryslân
31-01-2014 - FNP: takomst mûne Boerum feilich stelle
16-01-2014 - FNP solidêr mei Grinzers by striid om gaswinning
16-12-2013 - FNP: rap ophâlde mei sâltwinning yn NW-Fryslân
12-12-2013 - FNP: ôfspraken leefberheid Kansen in Kernen neikomme
26-11-2013 - FNP: betelbere ynternet inisjativen stimulearje
05-11-2013 - FNP: Bettere digitale promoasje fytsrûtes
04-11-2013 - FNP: Stipe fan Provinsje foar keatsmuseum Frjentsjer
30-10-2013 - Grut-Fryslân? Gekkepraat!
29-10-2013 - FNP: nei 2017 struktureel € 200 miljoen foar Fryske ekonomy
24-10-2013 - Underhannelings oer takomst Omrop Fryslân
18-10-2013 - FNP yn Steaten: jild foar opromjen wynmûnen
10-10-2013 - Kolleezje moat better tasjen op ynpassing grutte pleatsen
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje
23-09-2013 - Mear ryksbanen foar Fryslân
20-09-2013 - Oername Omrop Fryslân troch 'Hilversum' driget
17-09-2013 - FNP pleit foar ekstra tunnels spoar Ljouwert-Grins
13-09-2013 - Fragen oer feiligens op PM-kanaal by Warten
06-09-2013 - FNP: positive enerzjy KH2018 geweldich foar Fryslân
27-08-2013 - FNP: fûleindich ferset tsjin skalygaswinning
21-08-2013 - Muorrekeatsen Olympyske demosport yn Rio
11-07-2013 - Simmerske wurkbesite FNP

Werom

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling