FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijs
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert
Wat is it effekt fan de provinsjale subsydzje foar it stedsstrân fan Ljouwert? En hoe stiet it no echt mei de wetterkwaliteit fan de Potmarge? De Steatefraksje fan de FNP stelt hjir skriftlike fragen oer oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten.

01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied
Klaas Fokkinga en Henk de Vries - De provinsje Fryslân arbeidet mei ferskate gemeenten oan in ‘Fryske enerzjy stratezjy'. In poerbêst plan om taret te wêzen op de jierren nei 2020. Mar der is mear nedich foar in duorsum enerzjybelied.

14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas?
Lit de Fryske kommissaris fan de Kening Brok oanskowe by it topoerlis 28 augustus yn Bonn oer it weropbouwen fan de Friezenbrücke oer de Ems. Dat stelt de FNP út no't it der op liket dat de Grinzer kommissaris Paas net beskikber is dy deis fanwegen de fiering fan Gronings Ontzet.

21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen
De Provinsje moat syn foarrangsposysje opeaskje by de oankeap fan perselen foar nije natuer yn Achtkarspelen-Súd. Dat wol steatelid Wopke Veenstra fan de FNP berikke mei skriftlike fragen oan Deputearre Steaten. Oanlieding is de frije ferkeap fan oerbleaune perselen yn it gebiet troch it Ryk .

19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen
De FNP en de Partij voor de Dieren wolle net dat der in fargeul dwers troch natuergebiet Schilkampen yn Ljouwert oanlein wurdt. In gebiet hat in grutte rykdom fan fûgelsoarten en der húsmannet in grutte koloanje fan briedende kobben (kokmeeuw). Dat makket it gebiet unyk yn de stêd.

14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens
De FNP wol dat it jild dat fertsjinne wurdt mei trajektkontrôles en flitspeallen op provinsjale Fryske diken net ferdwynt nei Den Haach. Yn de eagen fan de FNP soenen de opbringsten fan dy ferkearskontrôles krekt ynvestearre wurde moatte yn de feiligens fan de eigen provinsjale wegen. De systematyk om mei ferkearskontrôles de steatskas te spekken moat ophâlde, fynt de Steatefraksje.

11-07-2017 - FNP: ynternasjonale oanpak guozzeskea
De oanpak fan de guozzeskea moat op de lange termyn komme troch ynternasjonale gearwurking. Spesifike maatregels foar de winterguozzen binne dêrby foar Fryslân it wichtichste. Dat stelt de fraksje fan de FNP mei in moasje yn Provinsjale Steaten.

26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken
De Stifting bepleitet al jierren om de subsydzje meigroeie te litten mei it tal tsjerken, leit direkteur Gerhard Bakker út. "It tal tsjerken is mei 25% groeid, mar de subsydzje is gelyk bleaun. Dat begjint hieltyd mear te knipen. Wy binne dan ek bliid mei it inisjatyf fan de FNP."

22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas
De FNP is der min oer te sprekken dat sa’n grut tekoart yn in bylage by de Jierrekken fermeld wurdt. Benammen ek as sjoen wurdt nei de grutte fan it bedrach. ‘Wie de ynformaasje net earder bekend by it Kolleezje fan DS?

11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou
De biologyske en grûnbûne lânbou moat net minder kâns meitsje op Europeeske subsyzjes as ‘gongbere' oanfragen, sa stelt de FNP. De Steatefraksje hat oanwizingen dat dit net goed rint mei de saneamde POP-3 jilden fia it SNN. De fraksje wol middels skriftlike fragen opheldering fan deputearre Kramer.

09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota'
De Steatefraksje fan de FNP is dik tefreden oer de provinsjale Kadernota foar de Begrutting 2018 dy't hjoed presintearre is. In soad fan de punten dy't de FNP ynbrocht hat kinne no fersulvere wurde.

08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing
Wat is der te rêden mei de lêste trije tunnels dy't yn de N359 tusken Boalsert en Wommels tasein binne? De FNP wol dat deputearre Poepjes Provinsjale Steaten streekrjocht op de hichte stelt fan de tûkelteammen mei plenning en finânsjes. De FNP hat skriftlike fragen steld oan Deputearre Steaten oer de kwestje.

03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje
Kin goed meartalich ûnderwiis berikber en beskikber makke wurde yn ús provinsje? Dat freget de Steatefraksje fan de FNP nei oanlieding fan de spriedingsplannen dêr't skoallen en oerheden op it stuit oan wurkje.

14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke
‘Wol de deputearre Liander oansprekke yn syn rol fan grut-oandielhâlder?' Dat is de kearnfraach dy't de FNP mei in moasje stelt yn Provinsjale Steaten fan 19 april. De partij wol dat de Provinsje wat docht oan de hege tariven dy't partikulieren en bygelyks sportferienings betelje moatte foar harren stroomoansluting.

10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding
In delegaasje fan de FNP Steatefraksje hat op wurkbesite west by de JDOF, Jeugd Dans Opleiding Friesland. De dames Grietine Molenbuur, artistyk lieder, en Lily Lanser, saaklik lieder, wiene tige bliid mei de besite fan de FNP’ers. De JDOF is sûnt 1,5 jier fêstige yn Neushoorn, yn it sintrum fan ús Haadstêd.

05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs
De FNP Steatefraksje en de FNP Hearrenfean hiene de primeur om as politike partij op wurkbesite te gean nei it nije ferboude Thialf op it Hearrenfean. De FNP’ers waarden ûntfongen troch de hearen Evert Jorritsma en Willem Veldman fan it CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs).

29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou
‘Tige bliid en moai dat dit no meiinoar lang om let klear kaam is'. Dat is de reaksje fan de FNP Steatefraksje op it nijs dat der in oplossing berikt is foar de eigners fan wenningen mei pealrot oan de Noarderdwersstrjitte yn Grou.

03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten
Nei de oergong fan Enexis nei Liander is it taryf mei wol 21% omheech gien. Maatskiplike organisaasjes lykas sportklups komme hjirtroch finansjeel yn de knipe.

14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal'
Mei de moasje wolle de yntsjinners de Bilkerts in hert ûnder de riem stekke dy't beskerming, erkenning en aksje fan de oerheid freegje foar har taal en identiteit.

13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân
It giet ek om it belang fan toeristysk fytsend Gaasterlân. Dat docht bliken út skriftlike fragen fan de FNP Steatefraksje oan Deputearre Steaten.

26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch
Skriftlike fragen Klaas Fokkinga

22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN
Wat hat it foar Fryslân opsmiten ?

22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch
Effekt Fryske lessen op skoalle net genôch

21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok
Corlienke de Jong: 'In boppeslach!'

05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle
Net de ûntheffing sintraal mar it ûnderwiis dêr't bern rjocht op hawwe

21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie
Wurkbesite riedsleden en steateleden

20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum
By de wurkbesite fan de Steatefraksje oan Frjentsjerteradiel stie ek it Keatsmuseum op it program. Jan Hiemstra hat ús alle ûnderdielen fan it museum sjen litten, dêr wêr't de bal it hert rekket.

14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme
'Slank útfieringsorgaan' freget hieltyd mear jild

09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle
Fergoeding foar SKAL-sertifikaat

02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren
Tydlike maatregels mei flitspeal

27-10-2016 - Sizzenskip oer de soarch nei de regio
Soarchfersekerders regearje yn harren eigen keninkrykjes. Yn de praktyk komt it der eins op del dat mar in hantsjefol managers beslute kin oer de soarch fan hûnderttûzenen minsken.

25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens
Meartalige útstrieling belangryk foar Kulturele Haadstêd Europa

18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge
De FNP yn de Steaten fan septimber 2016

03-10-2016 - FNP stekt personiel en besikers Sionsberg hert ûnder de riem
De FNP Fryslân hat 3 oktober 2016 in suksesfolle aksje hâlden by Sionsberg yn Dokkum.

27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding)
Yn ferbân mei Sintrale As

20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze
'Nederland is meer dan Holland'

14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje
Rekken hâlde mei wrâldwiid negative gefolgen en destabilisearjende effekten fan ús belied

12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje
Oant no ta jilde benammen de LTO en NMV as ‘de organisearre lânbou'

03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg
Skriftlike fragen oan deputearre Schrier

30-06-2016 - FNP: ekologysk behear provinsjale bermen
Ynset op natuer, duorsumheid, lânskip en biodiversiteit

23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk
Bloktiden slús sadat autoferkear trochride kin

22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains
Neitinke oer goed behear nei 2018

21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy
Moasje yn Steaten fan 22 juny 2016

20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen
Beleanje lokale kringloop fan fosfaat en oare stoffen

02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis
Druk fan skoalslutingen, fúzjes en skaalfergrutting

26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân
Op inisjatyf fan in tal fan wurkgroepen, doarpsbelangen en ferskate Fryske Steatefraksjes sil op 28 maaie fan 11.00 oant 13.00 oere de manifestaasje “Laat Fryslân niet zakken” plak fine yn Toppenhûzen.

25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer
Wurkbesite Steatefraksje en FNP Littenseradiel

28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje
Hierkontrakt mei de gemeente foar 5 ton per jier

25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy
De FNP yn de Steaten fan maart 2016

11-03-2016 - Fakatuere fraksjemeiwurker
Per 1 maaie 2016 by de FNP op it Provinsjehûs

01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris
Undersyk nije farwei Drachten breder besjen

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling